Dla dużej części podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podstawą rozliczenia z urzędem skarbowym z uzyskanych w ciągu roku podatkowego przychodów jest informacja PIT-11. Bez tej informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy prawidłowe wypełnienie rocznego zeznania podatkowego – w szczególności PIT-37, będzie niemożliwe. Co może zrobić podatnik, kiedy na przykład jego były pracodawca nie sporządził tej informacji lub ze względu na niedopatrzenie zapomniał ją wysłać do podatnika oraz właściwego urzędu skarbowego albo też nie zrobił tego na czas.

Obowiązek płatnika

Wystawiającym PIT-11 są płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych. Druk ten należy składać do końca lutego następującego po roku podatkowym (w tym roku ostatni dzień lutego wypadł w niedzielę, dlatego termin ten został przesunięty do najbliższego dnia roboczego, czyli do poniedziałku 1 marca).

Aby móc dokonać rozliczenia rocznego, podatnik musi otrzymać PIT-11. Formularz ten jest również informacją o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obowiązek wystawienia informacji PIT-11 ciąży na płatnikach, którymi są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące zakładami pracy, a także rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną, jak również podmioty wymienione w art. 35 ust. 1 ustawy o PIT (np. areszty śledcze, spółdzielnie, podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką).

Jeśli płatnicy przekazują podatnikom PIT-11 wcześniej niż w ostatnim dniu terminu określonego dla tego obowiązku, to umożliwią mu szybsze złożenie zeznania rocznego. Szczególnie jest to korzystne dla podatników, którzy w złożonym zeznaniu podatkowym wykazali nadpłatę podatku – im wcześniej złożą swoje zeznanie, tym szybciej otrzymają zwrot kwoty nadpłaconego podatku, ponieważ fiskus ma trzy miesiące na zwrot nadpłaty od daty złożenia rocznej deklaracji podatkowej.

Prawo podatnika

Jeśli jednak podatnik nie otrzyma PIT-11, a termin na złożenie rocznej deklaracji podatkowej upływa (30 kwietnia po roku podatkowym), to może zawsze ponaglić płatnika (pracodawcę) o wystawienie zaległej imiennej informacji PIT-11. Gdy kontakt z płatnikiem (pracodawcą) jest utrudniony lub nieskuteczny, to podatnik powinien wypełnić zeznanie podatkowe na podstawie posiadanych informacji.

O ile dość łatwo podatnik, który świadczy stosunek pracy, może policzyć swoje roczne wynagrodzenie (dochody), o tyle trudność może mu sprawić podanie prawidłowej kwoty wpłaconych zaliczek na podatek. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy są określone w ustawie o podatku dochodowym (dla przychodów uzyskanych w 2009 roku z tytułu jednej umowy, gdy miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest ta sama miejscowość, w której znajduje się zakład pracy, wynoszą 111,25 zł miesięcznie, a roczne 1335,00 zł).