Prowadzę małą firmę. Z uwagi na dużą ilość pracy zapomniałem wystawić PIT-11 dla jednego z moich byłych pracowników, który był u mnie zatrudniony w I kwartale 2009 r. Czy mogę ponieść z tego tytułu jakieś konsekwencje?
TAK
Termin na wystawienie PIT-11 jest terminem ustawowym, określonym w art. 39 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwestia odpowiedzialności płatnika za niewystawienie PIT-11 jest kontrowersyjna. Przepisy podatkowe oraz o odpowiedzialności karnej skarbowej nie określają jasno, czy informacja ta jest informacją podatkową czy deklaracją podatkową, dla których mają zastosowanie przepisy o odpowiedzialności karnej skarbowej.
Jeśli jednak uznać PIT-11 za informację podatkową, to niedotrzymanie terminu może skutkować nałożeniem przez organ podatkowy na płatnika kary grzywny do 180 stawek dziennych, na podstawie art. 80 par. 2 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy. Stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej 400-krotności. Wysokość minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2010 r. wynosi 1317 zł (stawka dzienna wynosi zatem od 43,9 zł do 17 560 zł).
Reklama
Ponadto jeśli uznać formularz PIT-11 za deklarację podatkową, to niezłożenie jej w terminie może pociągać za sobą zastosowanie art. 79 par. 2 k.k.s. Przepis ten określa, że niezłożenie w terminie deklaracji przez płatnika jest wykroczeniem.
W prawie podatkowym brakuje jednak regulacji, na podstawie których płatnik mógłby ponieść konsekwencje ze strony podatnika za nieterminowe przekazanie mu PIT-11. Jedyną szansą dla podatnika na dochodzenie rekompensaty czy odszkodowania od płatnika za niewystawienie PIT-11 jest droga cywilnoprawna.
Podstawa prawna
Art. 39 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Art. 79 par. 2; art. 80 par. 2 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.).