Możliwość przesłania deklaracji podatkowej czy zeznania rocznego przez internet nie jest nowością, bowiem podatnicy już za zeszły rok mogli przesyłać swoje PIT-y drogą elektroniczną. Nowością, jaka pojawi się w rozliczeniach podatkowych za 2009 rok, jest możliwość przesyłania bez e-podpisu nie tylko formularza PIT-37, ale również PIT-38 i PIT-39. Tak zapowiada Ministerstwo Finansów. PIT-38 składają podatnicy, którzy w roku podatkowym osiągnęli przychody ze zbycia akcji, natomiast PIT-39 podatnicy, którzy uzyskali przychody ze zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r.

Rezygnacja z e-podpisu to duże ułatwienie i jak pokazują dane statystyczne z rozliczeń za 2008 r. spowodowała lawinowe zwiększenie zainteresowania podatników elektroniczną formą przesyłania zeznań. Wszystkie zeznania roczne przez internet za 2007 r., kiedy wymagany był e-podpis, złożyło zaledwie 419 podatników. Zeznania za 2008 r. na formularzu e-PIT-37 przesłało natomiast ok. 82 tys. podatników, a wszystkie formularze (również te, przy których wymagany jest e-podpis) złożyło przez internet prawie 90 tys. podatników. O sukcesie tego rozwiązania świadczy również fakt, że zeznania e-PIT-37 bez e-podpisu można było złożyć zaledwie przez 23 dni.

Formy złożenia PIT

Podatnicy co do zasady mają obowiązek złożenia zeznania rocznego za poprzedni rok podatkowy do 30 kwietnia roku następującego po roku, w który powstał taki obowiązek. Jasne jest więc, że do 30 kwietnia 2010 r. podatnicy muszą złożyć swoje zeznanie roczne za 2009 rok. Mają oni kilka możliwości. Dwie tradycyjne, czyli możliwość wysłania wypełnionego zeznania na papierowym formularzu lub złożenia go osobiście w siedzibie właściwego urzędu skarbowego oraz nowoczesną, czyli możliwość wysłania zeznania rocznego przez internet.

Nowoczesny sposób rozliczeń

Możliwość przesłania deklatracji podatkowych przez internet mają wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, VAT i innych podatków. Początkowo, gdy system e-deklaracje (wówczas e-Poltax) startował, możliwość przesyłania wybranych e-deklaracji mieli tylko najwięksi przedsiębiorcy. Obecnie nie ma takich ograniczeń. Co więcej, Ministerstwo Finansów zrezygnowało na początku tego roku z wymogu złożenia zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego o chęci składania e-deklaracji drogą elektroniczną. Do czasu odpowiednich zmian w Ordynacji podatkowej podatnicy, którzy chcieli przesyłać zeznania roczne, musieli czekać nawet miesiąc aż naczelnik urzędu skarbowego wyda im zaświadczenie uprawniające do przesyłania e-deklaracji. Wraz ze zmianami w przepisach prawie nikt (ani osoby fizyczne, ani firmy) nie musi już zawiadamiać naczelnika urzędu o chęci składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Wyjątkiem są małżonkowie, którzy chcą złożyć jedno, wspólne zeznanie.

Podstawowym wymogiem, który trzeba spełnić, aby przesłać elektroniczny formularz e-PIT-37, PIT-38 lub PIT-39 za 2009 r., jest dostęp do internetu. Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), e-deklaracja musi zostać podpisana podpisem elektronicznym. W przypadku wymienionych rodzajów zeznań podatkowych e-podpisem jest sześć cech osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, NIP oraz kwota przychodu za poprzedni rok podatkowy.

Aby jednak przesłać formularz PIT-36, PIT-36L lub inne e-deklaracje, trzeba posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

16 milionów podatników rozliczyło się w 2008 roku na formularzu PIT-37, a więc tylu podatników może przesłać PIT-37 przez internet bez e-podpisu kwalifikowanego