Z możliwości przesyłania PIT drogą elektroniczną z roku na rok korzysta coraz więcej osób. Coraz więcej deklaracji można bowiem składać bez używania bezpiecznego podpisu kwalifikowanego. Co się stanie, gdy podatnik, wysyłając swoje roczne zeznanie drogą elektroniczną, popełni błąd? Jak prawidłowo skorygować taką deklarację?
Małgorzata Brzoza
Izba Skarbowa w Szczecinie
Wypełnianie zeznań rocznych wysyłanych drogą elektroniczną nie różni się od formy papierowej. Składając zeznanie tą drogą, podatnik, tak samo jak przy papierowej wersji, powinien zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie formularza PIT. Interaktywne formularze weryfikują wprawdzie rozliczenie podatnika pod względem formalnym oraz zapewniają poprawność rachunkową, ale nie usuwają wszystkich popełnianych przez podatników błędów.
Dla ułatwienia wypełniania pól, po ustawieniu kursora myszki na odpowiednim polu formularza wyświetlana jest podpowiedź oraz krótki opis pola i sposobu jego wypełnienia. W przypadku wykrycia niezgodności w danych podatnika czy niezgodności w obliczeniach wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Pozwala to już na początku wyeliminować niektóre błędy, ale podkreślam – nie zastąpi starannego przenoszenia danych z informacji PIT-11, którą podatnik otrzymał od swojego pracodawcy.
Przed wysłaniem formularza podatkowego można sprawdzić jeszcze jego poprawność. W przypadku wykrycia błędu wyświetlony zostanie komunikat oznaczający, że należy dokonać korekty niektórych danych. Tylko w przypadku poprawnego wypełnienia pól wyświetlony zostanie komunikat: Wszystkie wymagane pola zostały wypełnione.
Po wysłaniu wypełnionego zeznania przypisany zostaje mu numer referencyjny, pozwalający na sprawdzenie jego statusu. Należy pamiętać, że wysłanie dokumentu nie jest równoznaczne z jego złożeniem.Po wysłaniu zeznania system weryfikuje dane identyfikacyjne wykazane w zeznaniu z danymi z systemu centralnego oraz sprawdza, czy zeznanie nie jest duplikatem. Przy negatywnej weryfikacji odrzuci przesłane zeznanie, nadając mu odpowiedni status, którego znaczenie można sprawdzić podczas próby pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Tylko właściwy komunikat pozwala uznać, że zeznanie zostało złożone prawidłowo, a tym samym jest ważne. Prawidłowo złożony dokument uzyska status 200 – Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Tylko przy tym statusie można wyświetlić oraz wydrukować i/lub zapisać Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które jest jedynym dowodem potwierdzającym fakt i termin złożenia zeznania w formie elektronicznej.
System sygnalizuje różne komunikaty – oznaczające status naszego zeznania. Wszystkie, z wyjątkiem komunikatu o statusie 200, świadczą o niezłożeniu dokumentu. Podatnicy powinni zapoznać się z instrukcją wypełniania interaktywnych formularzy, w której znajdują się informacje, co oznaczają poszczególne komunikaty. Przykładowo pojawienie się statusu 414 sygnalizuje, że podatnik powinien usunąć powstałe nieprawidłowości dotyczące wybranego urzędu skarbowego, wpisać właściwy Numer Identyfikacji Podatkowej, poprawić literówki, datę urodzenia, PESEL. Taki komunikat może również oznaczać, że w danych autoryzujących wpisana została błędna kwota przychodu z zeznania za 2008 rok.
Mimo weryfikacji składanego zeznania przez system nie wyeliminuje on wszystkich pomyłek. Nie sprawdzi np., czy podatnik wpisał wszystkie osiągnięte w roku dochody lub czy mógł skorzystać z ulgi podatkowej. Z tego też względu zalecane jest staranne wypełnianie zeznania i zgromadzenie wszystkich potrzebnych informacji. Jest to ważne, ponieważ korekty zeznań składanych drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu można składać tylko drogą tradycyjną lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem kwalifikowanym. Skorygowanie zeznania następuje przez złożenie korekty wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty, np. pomyłka, zagubienie czy odnalezienie dokumentów. Podatnicy mają na to pięć lat, licząc od końca roku, w którym zeznanie zostało złożone.