Od zeszłego roku egzaminy na biegłych rewidentów przeprowadzane są zgodnie z nowymi przepisami. Jaka jest zdawalność egzaminów na biegłego rewidenta?

Komisja egzaminacyjna obsługiwała w 2010 roku w ramach postępowania kwalifikacyjnego 8734 kandydatów na biegłych rewidentów, w tym 1199 osób z naboru w roku 2010 oraz 7535 z lat poprzednich. W tym okresie 292 osoby zakończyły postępowanie kwalifikacyjne oraz uzyskały prawo wystąpienia do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpis do rejestru biegłych rewidentów.

Przeprowadzono 28 egzaminów obejmujących 10 tematów egzaminacyjnych oraz 18 egzaminów dyplomowych. Do każdego egzaminu tematycznego przystępowali kandydaci, którzy rozpoczęli postępowanie w roku 2010 oraz kandydaci kontynuujący proces.

Zdawalność poszczególnych egzaminów wahała się od 10 do 60 proc. Nie odbiegała ona od wyników w poprzednich latach.

Jakie są przyczyny sporej liczby niezdanych egzaminów?

Wprowadzenie nowych tematów zmniejszyło liczbę zdawanych egzaminów. Komisja zauważyła też, że gorsze wyniki egzaminu dotyczyły egzaminów z prawa podatkowego oraz rachunkowości finansowej. Dużą trudność sprawiło wprowadzenie do egzaminu z rachunkowości finansowej II, w znacznie szerszym niż dotychczas zakresie zagadnień dotyczących międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Wpłynęło to istotnie na wyniki ostatniego egzaminu.

A czy jakieś czynniki pozamerytoryczne wpływają na wyniki egzaminu?

Często kandydaci nie czytają z należytą uwagą poleceń w zagadnieniach sytuacyjnych czy odpowiedzi w pytaniach testowych.

Pytania testowe mają tylko jedną poprawną odpowiedź. Przy zagadnieniach sytuacyjnych trzeba pokazać sposób rozwiązywania, nie wystarczy wpisanie wyniku końcowego – nawet, jeśli kandydat go szybko uzyska. Egzaminatorzy sprawdzają i przyznają punkty także za sposób rozwiązania.