1 W ostatnim czasie Krajowa Rada Doradców Podatkowych zmieniła zasady etyki doradców podatkowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Na czym polega system punktowy związany z podnoszeniem kwalifikacji?

Nowe zasady etyki doradców podatkowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych zostały wprowadzone uchwałą nr 750/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.). W ostatnim czasie Rada podjęła również uchwałę nr 1/2011 w sprawie sprostowania oczywistych pomyłek w poprzedniej uchwale (nr 750/2010).

Zgodnie z art. 11d zasad etyki doradców podatkowych doradcy podatkowi są zobowiązani do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych według zasad określonych w rozdziale VIa zasad etyki, w zakresie odpowiadającym tematyce egzaminu na doradcę podatkowego.

Jak wynika z art. 11d pkt 2, stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych obejmuje wybrane, według potrzeb doradcy podatkowego, formy kształcenia:

1) udział w szkoleniach specjalistycznych o tematyce zbieżnej z zawodową działalnością doradcy podatkowego,

2) samokształcenie doradcy podatkowego polegające w szczególności na aktualizacji wiedzy zawodowej,

3) udział w innych formach prezentacji dorobku i rozwiązań w zakresie prawa podatkowego i dziedzin pokrewnych – konferencje, sympozja, zjazdy, wykłady, szkolenia e-learningowe organizowane przez Krajową Radę Doradców Podatkowych oraz publikacje itp.

System punktowy przyjęty w uchwale KRDP polega na objęciu członków korporacji obowiązkiem uzyskania wyznaczonego limitu punktów – 32 punkty na każde kolejne dwa lata. Zasady etyki „wyceniają” różne sposoby podnoszenia kwalifikacji. Wprowadzają również limity mające zapobiegać sytuacjom fikcyjnego podnoszenia kwalifikacji.

2 Jak należy rozumieć obowiązek zdobycia 32 punktów w ciągu dwóch lat? Czy doradca, który napisał książkę, prowadził konferencje i pisał artykuły do gazety i uzyskał w sumie 32 punkty w jednym roku, musi w kolejnym roku uzyskać jeszcze dodatkowo 8 punktów?

Jak wynika z art. 11e zasad etyki, doradca podatkowy, wykonując obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji, zobowiązany jest do uzyskania minimum 32 punktów w okresie następujących po sobie dwóch kolejnych lat, przy czym w jednym roku doradca obowiązany jest uzyskać minimum 25 proc. dwuletniego limitu. Poszczególnym formom podnoszenia kwalifikacji przyznano określone ilości punktów.

Czytając zasady etyki, należy dojść do wniosku, że w każdym roku każdy doradca musi uzyskać co najmniej 8 punktów. Oznacza to, że w przypadku wypracowania całego limitu w postaci 32 punktów już w pierwszym roku danego dwuletniego okresu doradca ma obowiązek w drugim roku tego okresu uzyskać kolejne 8 punktów. W takim przypadku limit faktycznie wynosi więc 40 punktów. Sądzę, że projektodawca miał w istocie na celu zapewnienie stałego i równomiernego podnoszenia kwalifikacji w każdym kolejnym roku.