EWA MATYSZEWSKA

Czy przy wydawaniu interpretacji indywidualnych należy uwzględniać orzecznictwo sądów administracyjnych?

ŁUKASZ CHŁOND

Tak. I potwierdzają to wyroki sądów, np. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 1 grud- nia 2009 r. (sygn. akt I SA/Go 428/09). Sąd słusznie zauważył, że pominięcie przy wydawaniu interpretacji wyroków sądów administracyjnych wydanych w analogicznych sprawach stanowi naruszenie przepisów Ordynacji podatkowej. Skoro orzecznictwo uzasadnia zmianę interpretacji, to również powinno być uwzględniane przy jej wydaniu i nie może być przez organ pominięte stwierdzeniem, że wyroki zostały wydane w indywidualnych sprawach.

Czy ta teza może mieć znaczenie dla podatników, którzy powołują się we wnioskach o wydanie interpretacji na orzecznictwo?

Owszem. Podstawą do zmiany interpretacji indywidualnej z urzędu jest jej nieprawidłowość, wynikająca m.in. z niezgodności z orzecznictwem sądów. Skoro organ uprawniony do wydania interpretacji ma jednocześnie uprawnienie do jej zmiany, wynikające z niezgodności orzecznictwa, to już na etapie udzielania odpowiedzi na zadane przez podatnika pytanie powinien uwzględnić wszelkie czynniki – w tym orzecznictwo sądów – które mogą mieć wpływ na nieprawidłowość interpretacji.

Ale wyroki sądów administracyjnych nie są wiążące.

Uchwały NSA wyposażone są w tzw. pośrednią moc wiążącą. Ten walor uchwał NSA oraz ich znaczenie dla orzecznictwa sądów administracyjnych potwierdzają, że, gdy stanowisko z interpretacji jest sprzeczne ze stanowiskiem z uchwały NSA, skorzystanie przez ministra finansów z możliwości zmiany interpretacji może okazać się niezbędne. Za istotne z punktu widzenia procesu wydania interpretacji uznać należy również te poglądy wyrażane w orzecznictwie, które są powszechnie akceptowane przez sądy administracyjne. Jeżeli więc sądy wyrażają jeden pogląd na dany problem podatkowy, to minister finansów już na etapie wydawania interpretacji powinien go uwzględnić.