Interpretacja przepisu, która jest sprzeczna z regulacjami unijnymi, stanowi rażące naruszenie prawa i podstawę unieważnienia decyzji.
Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie podstaw stwierdzenia nieważności decyzji podatkowej. Sąd uznał, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej rażącym naruszeniem prawa jest wykładnia prawa krajowego, która stoi w oczywistej sprzeczności z prawem unijnym. Sędzia NSA Arkadiusz Cudak przypomniał, że po akcesji polski porządek prawny wzbogacił się o normy prawa unijnego. Obowiązek dokonywania wykładni prowspólnotowej ciąży nie tylko na sądach, ale także na organach administracji. Dlatego organ stosując przepis prawa krajowego, powinien go zinterpretować, biorąc pod uwagę kontekst regulacji wspólnotowych.
Orzeczenie zapadło w sprawie VAT za czerwiec 2004 rok. Organy podatkowe zmniejszyły spółce kwotę nadwyżki VAT. Odwołanie okazało się bezskuteczne i ostatecznie nie zostało zaskarżone do sądu. Spółka wystąpiła jednak o stwierdzenie nieważności decyzji. W jej ocenie decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Podstawą wydania spornej decyzji był art. 174 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), który wyłącza możliwość przyjęcia marży jako podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów używanych nabytych przed 30 kwietnia 2004 r., a sprzedawanych po tej dacie. Tymczasem zdaniem spółki taka regulacja jest sprzeczna z VI Dyrektywą.
Organy podatkowe odmówiły stwierdzenia nieważności decyzji, a wojewódzki sąd administracyjny przyznał im rację. Sąd kasacyjny uchylił jednak wyrok sądu I instancji.
Wyrok jest prawomocny.
Sygn. akt I FSK 449/09