ROZMOWA

● Czy uczestnicząc w spotkaniu integracyjnym, pracownik otrzymuje od pracodawcy nieodpłatne świadczenie?

- Do pewnego momentu zarówno minister finansów, jak i wcześniej urzędy i izby skarbowe stały na stanowisku, że przy imprezach organizowanych dla pracowników nie jest możliwe ustalenie wartości otrzymanego przez pracownika przychodu z tytułu uczestnictwa w tego typu imprezie, a zatem pracodawca nie ma obowiązku ustalania z tego tytułu dochodu pracownika i uwzględniania go przy obliczaniu podatku.

● Rozumiem, że teraz minister zmienił zdanie.

- Mniej więcej od maja 2008 r. można zauważyć zmianę stanowiska w tym zakresie. Na przykład w interpretacji z 28 listopada 2008 r. (nr IPPB1/ 415-1085/08-2/ES) zdaniem ministra możliwe jest ustalenie wartości faktycznie otrzymanych przez danego pracownika świadczeń, ponieważ w przypadku organizowania spotkania integracyjnego nie ma przeszkód w ustaleniu, dla kogo jest impreza i kto brał w niej udział. Nieistotne jest, ile dana osoba skonsumowała potraw, gdyż koszty zakupu tych usług ponoszone są niezależnie od tego, czy pracownik skorzystał z nich w pełnym zakresie, czy nie.

● Jak obliczyć wartość świadczenia na jedną osobę?

- Zdaniem ministra wartość świadczenia należy obliczyć, dzieląc kwotę (wynikającą z wystawionych faktur i rachunków, które ma pracodawca) przez liczbę pracowników biorących udział w spotkaniu.

● Czy takie stanowisko jest prawidłowe?

- Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT jednym z elementów przychodów ze stosunku pracy jest wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty. Ustawa nie precyzuje, co należy rozumieć przez nieodpłatne świadczenie, ograniczając się jedynie do wskazania sposobu i kryteriów ustalenia jego wartości. W wyroku z 18 kwietnia 2001 r. NSA stwierdził, że za uprawnione należy uznać odwołanie się do takiego rozumienia tego pojęcia, jakie nadawane jest mu w prawie cywilnym (sygn. akt SA/Sz 85/00).