Z pisma, które dostaliśmy z Ministerstwa Finansów, wynika jasno, że przychód ze stosunku pracy powstaje w każdym przypadku, gdy mamy do czynienia z uzyskaniem przez pracownika korzyści. Pracodawca powinien doliczyć wartość świadczeń do przychodu pracownika i je opodatkować. Oznacza to, że każdy, kto weźmie udział w imprezie integracyjnej, będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od wartości spotkania przypadającej na jedną osobę.

Odmiennego zdania są firmy organizujące imprezy, eksperci, a nawet niektóre wojewódzkie sądy administracyjne. Uznają oni, że w przypadku imprezy integracyjnej po stronie pracowników nie powstaje przychód.

Nie zgadza się z tym MF. Podkreśla, że zaakceptowanie takiego stanowiska prowadziłoby do absurdalnych wniosków. Na przykład do uznania, że przychód pracownika z tytułu wynajętego dla niego przez firmę mieszkania powstałby tylko wtedy, gdyby w nim mieszkał. Tymczasem to, czy mieszka w tym lokalu, czy nie, w ocenie MF nie ma żadnego wpływu na powstanie przychodu z tego tytułu. Pracownik uzyskuje bowiem świadczenie w momencie udostępnienia mu mieszkania do użytkowania i nie ma znaczenia to, czy spędził w nim każdą dobę, czy tylko co trzecią.

Resort finansów przekonuje, że z ustaleniem wysokości przychodu po stronie pracowników nie powinno być żadnego kłopotu. Na przykład w przypadku imprez wyjazdowych z obowiązkowym szkoleniem bhp przychodem pracownika nie będzie udział w szkoleniu, bo do jego organizacji i sfinansowania obligują pracodawcę przepisy prawa pracy. Przychodem będzie jednak wartość innych świadczeń zakupionych dla pracownika podczas wycieczki, wykraczających poza standardową ofertę dla gości hotelowych.

Imprezy integracyjne w formie wycieczek czy wyjść do restauracji, w których uczestniczą pracownicy, również generują przychód po ich stronie. Resort finansów wyraża przekonanie, że pracodawcy są w stanie łatwo zidentyfikować, kto otrzymał świadczenia w związku z imprezą zorganizowaną w restauracji, wycieczką lub biletowaną imprezą artystyczną.

MF nie zgadza się również z innym argumentem przeciwników opodatkowania imprez integracyjnych. Uważa, że trudno zaakceptować opinię o niemożności przypisania przychodu w sytuacji, gdy pracownik partycypuje w kosztach imprezy integracyjnej. MF wyjaśnia, że w tej sytuacji mamy do czynienia ze świadczeniem częściowo odpłatnym.

Jeśli impreza jest opłacana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, finansowanie musi uwzględniać sytuację dochodową pracowników. Oznacza to, że dofinansowanie z ZFŚS będzie różne dla poszczególnych pracowników. Zastosowanie może tu znaleźć zwolnienie z podatku do 380 zł rocznie.

Ministerstwo podkreśla, że przychód pracowników da się określić nawet w przypadku opłacenia przez pracodawcę imprezy ryczałtem. Organizując imprezę, na pewno kalkuluje on bowiem koszt jednostkowy.

A co z pracownikami, którzy nie przyszli na imprezę? W takim przypadku ogólną kwotę (ryczałtową) należy podzielić na ogół pracowników, dla których imprezę zorganizowano. Tak ustaloną kwotę trzeba przypisać wyłącznie tym pracownikom, którzy wzięli w niej udział.