Od 1 stycznia 2023 r. zostanie podwyższony – z 1,2 mln euro do 2 mln euro brutto – limit obrotów małego podatnika w VAT, co pozwala na kwartalne rozliczenie tego podatku. Ujednolicony zostanie też system wydawania wiążących informacji stawkowych, akcyzowych, taryfowych oraz o pochodzeniu towaru. Wszystko to wynika z opublikowanego właśnie projektu nowelizacji kilku ustaw, w tym o VAT.
Zliberalizowane zostaną przepisy o sankcjach w VAT, podwyższony próg małego podatnika, ujednolicony system wydawania wiążących informacji – wynika z opublikowanego właśnie projektu nowelizacji ustawy o VAT i niektórych innych ustaw.
Reklama
O przymiarkach do tych zmian pialiśmy już wcześniej, m.in. w artykule „Fiskus gotów na SLIM VAT 3 oraz uszczelnienie pakietu e-commerce” (DGP nr 134/2022). Opublikowany projekt potwierdza nasze wcześniejsze informacje.

Podwyższony limit obrotów małego podatnika w VAT

Reklama
Wynika z niego, że od 1 stycznia 2023 r. z 1,2 mln euro do 2 mln euro brutto zostanie podwyższony limit obrotów małego podatnika w VAT, co pozwala na kwartalne rozliczenie tego podatku. Bez zmian pozostanie natomiast limit małego podatnika VAT dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, agentów – nadal będzie to 45 tys. euro.

Sankcje VAT

Przepisy o sankcjach w VAT (czyli dodatkowym zobowiązaniu w tym podatku) zostaną dostosowane do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 kwietnia 2021 r. (sygn. C-935/19). W związku z tym, wymierzając dodatkowe zobowiązanie podatkowe, organy podatkowe będą musiały wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym m.in. okoliczności powstania nieprawidłowości, jej kwotę.
Organy będą mogły miarkować sankcje, a więc dodatkowe zobowiązanie w VAT nie będzie ustalane w wysokości równo 15 proc., 20 proc. i 30 proc., tylko w wysokości do 15 proc., do 20 proc. i do 30 proc.
Bez zmian pozostała natomiast sankcja 100 proc.

Korekta faktur w SLIM VAT 3

Jasne mają być zasady stosowania kursu walutowego przy korekcie podstawy opodatkowania. Zarówno przy korekcie zmniejszającej (in minus), jak i przy korekcie zwiększającej (in plus) stosowany będzie co do zasady kurs z faktury pierwotnej. Przykładowo podatnik, który zastosował dla świadczonej usługi kurs z 1 października 2021 r., zastosuje go również przy wystawianiu faktury korygującej pierwotne rozliczenie.
Inaczej będzie, jeżeli podatnik zdecyduje się na wystawienie zbiorczej faktury korygującej, z tytułu opustu lub obniżki ceny. W takiej sytuacji nie będzie on musiał stosować pierwotnego kursu w odniesieniu do każdej z korygowanych transakcji, tylko zastosuje jeden zbiorczy kurs do wszystkich korygowanych transakcji. Przeliczenia dokona według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej (odpowiednio zastosuje kurs średni EBC).
Takie same zasady będzie mógł zastosować podatnik, który otrzyma opusty lub obniżki, a sprzedawca prześle mu zbiorczą fakturę korygującą.

Bez faktury przy WNT

Zlikwidowany zostanie wymóg posiadania faktury przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT). Obecnie, chcąc odliczyć VAT przy takiej transakcji, polski nabywca musi otrzymać fakturę w ciągu trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. Jeśli nie spełni tego warunku, to musi zmniejszyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin.

SLIM VAT 3 i wiążące informacje stawkowe i akcyzowe

Po wejściu w życie planowanej nowelizacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie wydawał nie tylko wiążące informacje stawkowe (WIS), lecz także wiążące informacje akcyzowe (dziś wydawane przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu) oraz wiążące informacje taryfowe i wiążące informacje o pochodzeniu (dziś wydawane przez dyrektora IAS w Warszawie).
Zlikwidowana zostanie opłata za wniosek o wydanie WIS (40 zł). Co więcej, o taki dokument będzie mógł też wystąpić:
  • podmiot publiczny – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia w związku z zawieraną umową o partnerstwie publiczno-prywatnym, oraz
  • zamawiający w rozumieniu przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia koncesjonariusza wraz z ewentualną płatnością od zamawiającego w związku z zawieraną umową koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Z przepisów ma wynikać, że WIS wiąże nie tylko organy podatkowe, lecz także adresatów.

Proporcja odliczenia

Podatnicy nie będą już musieli ustalać z fiskusem proporcji odliczenia lub prognozy pre współczynnika, jeżeli w poprzednim roku podatkowym ich obrót był niższy niż 30 tys. zł. Wystarczające będzie wysłanie zawiadomienia. Zwiększona zostanie z 500 zł do 10 tys. zł kwota pozwalająca na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100 proc. – w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98 proc. (art. 90 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT).
Będzie też można zrezygnować z korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekroczy 2 pkt proc. oraz gdy proporcja ostateczna będzie mniejsza niż wstępna, a podatek naliczony niepodlegający odliczeniu wynikający z różnicy między tymi proporcjami oraz tzw. korekty wieloletniej nie przekroczy 10 tys. zł.

Inne zmiany

Środki zgromadzone na rachunku VAT będzie można wykorzystywać na zapłatę kolejnych podatków, np. handlowego, cukrowego, od tzw. małpek.
Rozszerzony zostanie zakres zwolnienia z VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Mają z niego korzystać również fundusze inwestycyjne z siedzibą w innych państwach Unii Europejskiej. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o VAT i niektórych innych ustaw – w konsultacjach