ORZECZENIE - Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny w poszerzonym składzie wydał korzystny dla podatników wyrok w sprawie VAT. Sąd uznał, że nieodpłatne przekazanie towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie podlega opodatkowaniu VAT. Nie jest to odpłatna dostawa.
W ustnym uzasadnieniu NSA nie zgodził się z argumentami organów podatkowych, że art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) trzeba interpretować celowościowo. W ocenie sądu nie ma wątpliwości, że zmiana przepisów wprowadzona od 1 czerwca 2005 r. miała istotne znaczenie dla zasad opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania towarów.
Sąd przyznał, że polskie przepisy są sprzeczne z przepisami UE. Jednak, wskazując na orzecznictwo, ETS podkreślił, że w takiej sytuacji nie można stosować interpretacji prowspólnotowej. Dyrektywy są skierowane do państwa i może się na nie powołać podatnik. Jednak jeśli prawo krajowe jest korzystniejsze to organ podatkowy nie może bezpośrednio stosować przepisów wspólnotowych. Dokonanie takiej wykładni prowadziłoby do rozszerzenia zakresu obowiązku podatkowego poza granice określone przepisami prawa krajowego, co stanowiłoby naru- szenie Konstytucji RP.
Jak zauważa Tomasz Pabiański, menedżer w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers, wyrok NSA stanowi potwierdzenie korzystnej dla podatników interpretacji przepisów. W ocenie eksperta kwestią otwartą pozostaje natomiast potencjalny wpływ tego rozstrzygnięcia na przyszłą linię interpretacyjną.
Wyrok jest prawomocny.
Sygn. akt I FPS 6/08