Od aut osobowych nabytych po akcesji Polski do UE nie przysługuje odliczenie całego VAT.
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatnika, który domagał się zwrotu całego VAT zapłaconego przy nabyciu samochodu osobowego po 30 kwietnia 2004 r. Sąd uznał, że w przypadku aut osobowych nabytych po akcesji Polski do UE należy stosować wprowadzone nową ustawą ograniczenie odliczania VAT z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Jak wyjaśnił sędzia NSA Adam Bącal Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku w sprawie Magoora (C-414/07) stwierdził, że przepisy art. 86 ust. 3 ustawy o VAT są sprzeczne z klauzulą stałości, ale w zakresie, w jakim pogarszają sytuację podatników. Do oceny sądów krajowych Trybunał pozostawił ocenę, czy nastąpiło takie pogorszenie.
W ocenie NSA regulacja zawarta w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT w przypadku aut osobowych nie rozszerzyła zakresu ograniczeń w odliczeniu VAT. Wręcz przeciwnie ograniczenia te zmniejszała, zbliżając się do celu i założeń dyrektyw unijnych.
Spór w sprawie dotyczył VAT od auta osobowego zakupionego przez kancelarię prawniczą. Najpierw spółka odliczyła podatek w ograniczonym zakresie zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT. Potem skorygowała deklarację VAT-7, w której wykazała do odliczenia cały podatek naliczony wynikający z faktury nabycia tego samochodu. Organy podatkowe odmówiły stwierdzenia nadpłaty. Sądy administracyjne w obu instancjach przyznały im rację. Orzeczenie odnosi się tylko do odliczenia VAT przy samochodach osobowych.
Wyrok jest prawomocny.
Sygn. akt I FSK 960/09