Osoby, którym odmówiono zwrotu nadpłaty VAT po rozwiązaniu spółki, odzyskają podatek. W tym celu będą mogły składać wnioski o wznowienie postępowania.
Rządowa nowelizacja Ordynacji podatkowej, którą w tym tygodniu zajmuje się Sejm, ureguluje tryb złożenia korekty deklaracji i wniosku o stwierdzenie nadpłaty po rozwiązaniu spółki cywilnej, co nakazał Trybunał Konstytucyjny (wyrok z 10 marca 2009 r., sygn. akt P80/08). Na zmianach skorzystają także byli wspólnicy, którzy bezskutecznie domagali się zwrotu nadpłaty. Zgodnie z nowelizacją będą mogli składać wnioski o wznowienie postępowania w sprawie nadpłaty w terminie 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Złożenie wniosku

Wniosek należy zaadresować do organu, który wydał w ostatniej instancji decyzję w sprawie nadpłaty. Jak wyjaśnia Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy w Roedl & Partner, będzie to organ właściwy ze względu na miejsce, gdzie była prowadzona działalność nieistniejącej już spółki.
– Jeżeli wniosek trafi do organu niewłaściwego, zostanie przekazany bez negatywnych konsekwencji dla wnioskodawcy – mówi Andrzej Zubik, radca prawny w PricewaterhouseCoopers.

Dane we wniosku

Zwracając się z wnioskiem o wznowienie postępowania, byli wspólnicy spółki cywilnej powinni przede wszystkim pamiętać, aby pismo złożyć do organu podatkowego lub nadać listem poleconym w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego najpóźniej w ostatnim dniu przewidzianego terminu. W przeciwnym wypadku do wznowienia postępowania nie dojdzie.
Nie jest konieczne, aby wnioskodawca we wniosku powoływał podstawę prawną czy też szeroko uzasadniał konieczność wznowienia.
– Ważne tylko, by jednoznacznie wyraził żądanie wznowienia postępowania, precyzując, jakiego wniosku dotyczyło i jaką decyzją je zamknięto, oraz wskazał, że w chwili rozwiązania spółki cywilnej był jej wspólnikiem – wylicza Andrzej Zubik.
Pismo powinno zawierać imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania lub pobytu wnioskodawcy oraz jego własnoręczny podpis.
– Nie jest wymagana dodatkowa dokumentacja, choć jeśli do akt sprawy oprócz pierwotnego wniosku o stwierdzenie nadpłaty i skorygowanej deklaracji nie złożono wcześniej umowy spółki cywilnej, należy ją załączyć, gdyż będzie konieczna do odzyskania nadpłaty – podkreśla nasz rozmówca.Decyzja w sprawie nadpłaty

Wszczęcie postępowania następuje w formie postanowienia. Marcin Górniak, doradca podatkowy w KPMG, wskazuje, że prawidłowe złożenie wniosku z zachowaniem terminu zobowiązuje właściwy organ do przeprowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty i merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy.
– W takim przypadku sam fakt, że spółka cywilna (podatnik VAT) utraciła byt prawny i brak jej następców prawnych, nie może stanowić podstawy dla niekorzystnego dla wspólnika rozstrzygnięcia sprawy – mówi ekspert KPMG.
Tym samym nowelizacja otwiera proceduralną drogę do odzyskiwania nadpłaty, która do chwili obecnej wspólnikom rozwiązanej spółki cywilnej nie przysługiwała, co zdaniem TK było niezgodne z konstytucją.
– Jeśli istnieją przesłanki materialnoprawne do stwierdzenia nadpłaty VAT (np. poprawnie skorygowane faktury), to wznowione postępowanie powinno zakończyć się wydaniem decyzji o zwrocie nadpłaty podatku – stwierdza Marcin Górniak.

Termin rozpatrzenia

Przepisy nie wprowadzają szczególnych terminów na załatwienie sprawy w postępowaniu wznowieniowym.
– Termin ten będzie ograniczony ogólną zasadą rządzącą postępowaniem podatkowym, zgodnie z którą organy podatkowe zobowiązane są działać szybko, zaś sprawy niewymagające zbierania dowodów powinny być załatwiane niezwłocznie – mówi Paweł Jabłonowski, szef departamentu podatkowego Chałas i Wspólnicy.
Krzysztof Biernacki dodaje, że niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów znanych organowi podatkowemu z urzędu.
Zdaniem eksperta ponieważ wznowienie dotyczyć będzie sprawy, która była już prowadzona, regulacja ta powinna mieć w tym wypadku zastosowanie.