Od dziś obowiązują nowe przepisy Ordynacji podatkowej regulujące tryb ubiegania się o zwrot nadpłaty podatku od towarów i usług po rozwiązaniu spółki cywilnej, a także zasady naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (Dz.U. z 2010 r. nr 197, poz. 1306).

Do wczoraj przepisy podatkowe nie określały procedury, na podstawie której wspólnikom rozwiązanej spółki cywilnej przysługiwało prawo występowania o zwrot nadpłaty w VAT lub korekty deklaracji. Nadpłata taka powstaje, gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Organy podatkowe odmawiały jednak wspólnikom tego prawa, tłumacząc to tym, że po likwidacji spółki cywilnej przestaje istnieć podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT (czyli spółka cywilna). Byli wspólnicy nie byli też uznawani za następców prawnych spółki. Taki brak przepisów proceduralnych i ograniczenie prawa zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 10 marca 2009 r. (sygn. akt P 80/08). Dlatego konieczna była zmiana przepisów Ordynacji podatkowej.

Termin zwrotu nadpłaty byłemu wspólnikowi wyniesie dwa miesiące od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, lecz nie wcześniej niż w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji.

Nowelizacja zawiera również przepis przejściowy umożliwiający złożenie wniosku o wznowienie postępowania osobom, które były wspólnikami spółki cywilnej w chwili jej rozwiązania, w sprawach nadpłaty, w których odmówiono wszczęcia postępowania, postępowanie zostało umorzone, odmówiono stwierdzenia nadpłaty. Wniosek można składać w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, czyli od 9 listopada.

Oprócz tego nowelizacja Ordynacji podatkowej zakłada zwiększenie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Stawka ta będzie stanowiła sumę 200-proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2 proc. Dolna granica stawki odsetek nie będzie mogła być niższa niż 8 proc.