Tylko materiały budowlane podlegają zwolnieniu z VAT w przypadku przekazania na usuwanie skutków powodzi. Takiej stawki nie będzie w przypadku innych darowizn.
Nie jest możliwe stosowanie 0-proc. stawki VAT do wszystkich darowizn rzeczowych przekazywanych przez przedsiębiorców jako pomoc dla osób, które ucierpiały w wyniku powodzi w 2010 roku, poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 17017). Taki postulat skierowała do ministra finansów rada jednego z powiatów w województwie dolnośląskim. Zdaniem MF, przepisy dyrektywy 2006/112/WE nie dają podstaw do wprowadzenia stawki 0-proc. VAT w odniesieniu do darowizn rzeczowych przekazanych przez przedsiębiorców na rzecz powodzian.
Obecnie w wyniku zmiany rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT funkcjonuje zwolnienie z podatku, ale wyłącznie dla darowizn materiałów budowlanych. Resort wyjaśnił, że podatnikowi, który nabywa materiały budowlane z zamiarem ich przeznaczenia na inne cele niż związane z firmą, np. z zamiarem obdarowania powodzian, nie przysługuje prawo do odliczenia VAT związanego z nabyciem tych towarów. Podatnik od takiego rozdysponowania towarów nie płaci podatku.