Wykonywanie bezpłatnych przewozów przez przedsiębiorstwo komunikacyjne na rzecz swoich pracowników jest świadczeniem, które podlega VAT.
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego w sprawie interpretacji dotyczącej przewozu pracowników przez miejski zakład komunikacji (MZK). Jak przypomniał sędzia sprawozdawca Mirosław Surma, z orzecznictwa NSA wynika, że wykonywanie bezpłatnych przewozów przez przedsiębiorstwo komunikacyjne na rzecz pracowników, byłych pracowników i członków ich rodzin stanowi nieodpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT. W ocenie NSA sąd I instancji słusznie nakazał sprawdzenie, jaki wpływ na zakres opodatkowania VAT ma to, że ulgi są pokrywane z dotacji.
We wniosku o interpretację MZK wyjaśnił, że jest gminnym zakładem budżetowym. Na postawie taryfy przewozu osób i bagażu, ustanowionej uchwałą rady miasta przyznano jego pracownikom darmowe przejazdy. MZK podkreślało, że pracownikom nie są wydawane żadne bilety uprawniające do bezpłatnych przejazdów. Ponadto zastosowanie przez radę miasta ulg na przejazdy komunikacją miejską ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów ze sprzedaży biletów. W konsekwencji konieczne jest przekazanie przez gminę większej kwoty dotacji na pokrycie tych kosztów.
W ocenie MZK nie świadczy on usług przewozowych na rzecz swoich pracowników, bo są oni mieszkańcami miasta i w ramach indywidualnych potrzeb korzystają dodatkowo z przyznanych ulg.
Organy podatkowe nie zgodziły się ze stanowiskiem MZK i nakazały opodatkowania darmowych przejazdów. Sądy administracyjne uznały, że w sprawie należy rozstrzygnąć dodatkowo kwestię dotowania ulg z budżetu miasta. Wyrok jest prawomocny.
SYGN. AKT I FSK 1814/09.