Wartość dowozu z punktu zbiorowego do miejsca pracy (i z powrotem) ponoszona przez pracodawcę stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu PIT.
JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Spółka ma zamiar przenieść swoją siedzibę. Do nowej miejscowości nie ma dogodnych połączeń komunikacyjnych umożliwiających pracownikom dojazd do nowego miejsca pracy. Spółka postanowiła umożliwić pracownikom dojazd do pracy poprzez zapewnienie transportu zbiorczego. W tym celu chce podpisać umowę z przewoźnikiem o świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników. Pracownicy nie będą przez spółkę obciążani kosztami transportu. Bezpłatny dowóz pracowników z punktu zbiorczego do miejsca wykonywania pracy (i z powrotem) zostanie ujęty w regulaminie wynagradzania. Z transportu korzystać będzie mógł każdy pracownik zakładu pracy, który wyrazi taką wolę. Czy wartość dowozu pracowników stanowi dla nich przychód do opodatkowania?
ODPOWIEDŹ IZBY: Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.