Jeśli podatnik samodzielnie zmienia w kasie fiskalnej stawki podatku VAT, nie musi tego odnotowywać w książce kasy.
Resort finansów w broszurze dotyczącej kas fiskalnych wyjaśnia, że z przepisów rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr 212, poz. 1338) nie wynika obowiązek dokonywania przez podatnika wpisu do książki kasy wykonanej przez niego samodzielnie operacji zmiany zaprogramowanych w kasie stawek podatkowych.
Kasa fiskalna powinna m.in. zapewniać rejestrację w pamięci fiskalnej co najmniej 1830 raportów fiskalnych dobowych, 200 awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej kasy, 30 zmian stawek podatku.
W sytuacji gdy zmiany stawek podatkowych będzie dokonywał w wyniku zgłoszenia przez podatnika serwis kas, dokonanie takich czynności może być odnotowane w książce kasy przez uprawnionego serwisanta, w szczególności jeżeli operacja ta będzie połączona z przeglądem kasy.
Serwis kas wykonuje serwisant kas. Serwisant kas musi być wpisany na listę upoważnionych do wykonywania serwisu kas przez producenta krajowego (importera) lub podmiot prowadzący serwis oraz zgłoszony do naczelnika urzędu skarbowego.
Trzeba też pamiętać, że serwis kas stosowanych do prowadzenia ewidencji przez podatnika nie może być prowadzony lub wykonywany przez niego ani przez osobę zatrudnioną przez podatnika na podstawie stosunku pracy, zlecenia, umowy o dzieło, agencyjnej i innych umów o podobnym charakterze.