Podatnik w prowadzonej działalności gospodarczej używa kas fiskalnych. Zapomniał jednak o ich serwisowaniu w odpowiednim terminie.

– Czy za brak serwisu mogę zostać ukarany – pyta pan Wojciech z Przysuchy.

Obowiązek stosowania kas fiskalnych w celach ewidencyjnych ciąży na podatnikach VAT oraz podatnikach zwolnionych z VAT, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów). Jak podkreśla Jakub Rychlik, doradca podatkowy, jednym z warunków prowadzenia ewidencji przy użyciu kas jest obowiązek ich zgłaszania do przeglądu technicznego u właściwego serwisanta przynajmniej co 24 miesiące. W przypadku nieterminowego zgłoszenia kasy do serwisu podatnik będzie zobowiązany do zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na jej zakup.

– Obowiązku zwrotu nie należy utożsamiać z sankcją o takim charakterze jak wcześniej obowiązujące dodatkowe zobowiązanie, ale jako odebranie prawa do ulgi podatkowej – tłumaczy Jakub Rychlik.

Ekspert dodaje, że na gruncie prawa karnego skarbowego nieterminowe serwisowanie kasy fiskalnej nie będzie zagrożone sankcją, pomimo tego, że w protokołach z kontroli podatkowych wyraźnie wskazane są jako uchybienia. Kodeks karny skarbowy przewiduje wykroczenie skarbowe polegające na wadliwym prowadzeniu księgi, czyli takim prowadzeniu, które jest niezgodne z właściwymi przepisami prawa.

– Zgodnie z kodeksową definicją księgami są księgi rachunkowe, księgi przychodów i rozchodów, ewidencje, rejestry oraz inne podobne urządzenia ewidencyjne, a w szczególności zapisy kasy rejestrującej (fiskalnej) – wymienia Jakub Rychlik.

Oznacza to – jak stwierdza nasz rozmówca – że kasa nie jest księgą. Są nią natomiast zapisy kasy utrwalone w pamięci fiskalnej, jak również znajdujące się na wydruku. Tak więc brak terminowego przeglądu technicznego kasy nie może być uznany za wadliwe prowadzenie księgi i w konsekwencji podatnicy nie mogą być z tego powodu karani grzywną.

2 lata to okres, w którym należy dokonać serwisu kasy fiskalnej