Organizowane przez izby rzemieślnicze egzaminy na czeladnika i mistrza są zwolnione z VAT – podało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 22412/11).. Przeprowadzanie egzaminów zawodowych przez organizacje rzemiosła to usługa ściśle związana z kształceniem zawodowym.
W ocenie resortu egzaminy te należy traktować jako integralną część procesu kształcenia zawodowego. W konsekwencji ich przeprowadzanie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
Zwolnienie to obejmuje świadczenie usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, a także świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związanych.
Uznanie przez MF zwolnienia z VAT dla egzaminów zawodowych oznacza spełnienie postulatu izb rzemieślniczych, o którym pisaliśmy w wydaniu z 18 kwietnia (nr 75/2011).