Jeżeli usługi służą szkoleniom organizowanym przez kwalifikowane ośrodki, podlegają podstawowej 23 proc. stawce VAT.
Podatnik jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Firma świadczy usługi ciężkim sprzętem budowlanym z obsługą operatorską. Szkolenia zawodowe odbywają się w kwalifikowanych ośrodkach, szkołach operatorów. Podatnik nie posiada akredytacji. Do 31 grudnia 2010 r. na podstawie wcześniej zawartych umów świadczył usługi dla ośrodków szkolenia operatorów polegające na udostępnieniu maszyn z obsługą operatorską (w charakterze instruktora), wartość usługi była zwolniona z VAT.
Według Izby Skarbowej w Łodzi, od 1 stycznia 2011 r. zwalnia się z VAT usługi świadczone przez:
a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania
b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.
Równocześnie zwolnione z podatku są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione:
a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
c) finansowane w całości ze środków publicznych
– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.
Przepisy podatkowe przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych.
W analizowanej sprawie, usługi świadczone przez podatnika służą szkoleniom operatorów maszyn organizowanym przez kwalifikowane ośrodki. Jednak w istocie nie stanowią usług kształcenia i wychowania oraz usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, a także nie stanowią usług ściśle związanych z tymi usługami w rozumieniu ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054). Zatem usługi te podlegają opodatkowaniu podstawową stawką VAT w wysokości 23 proc.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 listopada 2011 r. (nr IPTPP2/443-423/11-4/JS).