Naczelny Sąd Administracyjny uchylił korzystny dla podatników wyrok sądu wojewódzkiego, który uznał, że kwota ryczałtu otrzymana z tytułu udostępnienia rzeczy jednostce wojskowej związanych z usuwaniem skutków powodzi nie podlega VAT. Według NSA tak otrzymana kwota rekompensaty nie ma charakteru odszkodowania.
W rozpatrywanej sprawie Poczta Polska na wezwanie prezydenta miasta oddała jednostce wojskowej w użytkowanie 11 samochodów, w ramach wykonywania świadczeń na rzecz obrony. Za to otrzymała wynagrodzenie w wysokości 378,84 zł. Spółka spierała się z organem podatkowym o to, czy otrzymaną kwotę ryczałtu należy traktować jako kwotę netto czy brutto. Zdaniem ministra finansów, który wydał interpretację, otrzymana kwota jest kwotą brutto.
Spółka argumentowała, że gdyby była to kwota brutto, to otrzymałaby mniej od minimalnej kwoty określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z 3 sierpnia 2004 r. Tym samym nastąpiłoby uszczuplenie tego wynagrodzenia do kwoty 310,52 zł, czyli zmniejszenie kwoty minimalnej.
Sędzia Janusz Zubrzycki podkreślił, że mamy tutaj do czynienia z odpłatną usługą, nawet gdyby Poczta otrzymała symboliczną złotówkę. Rację mają organy podatkowe, które twierdziły, że kwota ryczałtu otrzymana przez Pocztę Polską z tytułu oddania w użytkowanie 11 samochodów jest kwotą brutto zawierającą VAT.
Do wyroku zdanie odrębne zgłosił jednak sędzia Krzysztof Stanik. Według niego jeśli ustawa o powszechnym obowiązku obrony mówi o rekompensacie za szkodę, to jest to forma odszkodowania, która nie podlega VAT.
Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 20 marca 2012 r., sygn. akt I FSK 835/11.