Z urzędem skarbowym rozlicza się w systemie VAT marża. Poza granicami kraju spółka nabywa różne usługi turystyczne, m.in. przewodnickie, parkingowe, wejść do muzeów, teatrów, na cmentarze (nekropolie) oraz różne imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne (np. wieczory folklorystyczne, wejścia na basen), dla bezpośredniej korzyści turysty, które stanowią składnik świadczonych przez spółkę usług turystyki. W zależności od specyfiki kraju często jedynym dowodem poniesienia wydatku są bilety lub kasowe dowody zapłaty za wejście. Podatnik nie wie, jak ustalić miejsce świadczenia usług.

Izby Skarbowa w Łodzi, odpowiadając na pytania spółki, podkreśliła, że usługa turystyki to kompleksowa usługa świadczona na rzecz turysty. Za usługi turystyki należy więc uznać zorganizowane lub indywidualne wyjazdy wypoczynkowe połączone z rekreacją i rozrywką (tzn. kompleksowym programem imprez).

Jest to świadczenie złożone, na które składa się wiele usług, zarówno obcych, jak i własnych, mających na celu zorganizowanie pobytu klientowi poza miejscem jego zamieszkania (stałego pobytu). Usługi te są tak ściśle powiązane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość (jedną usługę, jeden produkt). Konsekwencje podatkowe powinny być więc przyporządkowane świadczeniu wiodącemu.

W konsekwencji jeżeli usługi, m.in. przewodnickie, parkingowe, wejść do muzeów, cmentarzy, teatrów, na imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne, które są nabywane przez spółkę dla bezpośredniej korzyści turysty, tj. stanowią składnik świadczonych przez podatnika usług turystyki, to dla ustalenia miejsca świadczenia usług zastosowanie znajdzie szczególna zasada wyrażona w art. 28n ust. 1 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Na podstawie tego przepisu miejscem świadczenia opisanej usługi turystycznej jest miejsce siedziby spółki jako świadczącego tę usługę, tj. terytorium Polski.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 marca 2012 r. (nr IPTPP2/443-829/11-4/JS).