Dla prawidłowego skwalifikowania sprzedaży fotografii drogą internetową jako usługi elektronicznej istotne jest to, w jakiej formie fotografia zostanie udostępniona nabywcy.

Usługa elektroniczna to usługa świadczona drogą elektroniczną - za pośrednictwem Internetu bądź innej sieci elektronicznej. Świadczenie jej jest zautomatyzowane, a technologia informacyjna jest niezbędna do jej wykonania.

Kluczowym jednak przy zakwalifikowaniu bądź nie sprzedaży fotografii odbywającej się przez Internet będą cechy fotografii jako produktu. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 5 grudnia 2012 r., sygn. akt I SA/Wr 680/12 (wyrok nieprawomocny).

Fotografia jedynie do elektronicznego odczytu

Ustawodawca za usługę elektroniczną podaje w szczególności m.in. ogólnie dostawy produktów w formie cyfrowej, łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami lub nowszymi wersjami. Usługa elektroniczna dotyczy tu zatem produktów występujących wyłącznie w formie cyfrowej, a więc tych, które można pobrać na dysk komputera. Nie posiadają one tradycyjnej, fizycznej (np. papierowej) wersji. Przykładowo mogą być to e-booki, e-prasa czy też oprogramowanie komputerowe - jedyną możliwą drogą ich odbioru jest pobranie ich przez nabywcę na dysk swojego komputera za pośrednictwem odpowiedniego oprogramowania. Taka charakterystyka produktu cyfrowego pozwala, na co wskazuje sąd, zakwalifikować jego dostawę jako odbywającą się w sposób zautomatyzowany i z niewielkim udziałem człowieka. Wynika z tego, iż odbiór produktu nie byłby możliwy bez wykorzystania technologii informacyjnej.

Internetowa sprzedaż zdjęć na papierze

Z drugiej strony jednak przepisy wyłączają spod definicji usługi elektronicznej m.in. zamawianie i obsługę elektronicznego zamówienia towarów. Chodzi tu o produkty, których zamawianie i jego obsługa odbywa się co prawda przez Internet, ale występują one w materialnej formie - droga elektroniczna zatem stanowi wyłącznie środek komunikacji między stronami transakcji. Jeśli więc, sprzedaż fotografii wykorzystywałaby Internet jedynie jako elektroniczny sposób komunikacji między sprzedającym a nabywcą, nie stanowiłaby usługi elektronicznej.

VAT przy usługach elektronicznych

Należy pamiętać, iż świadczenie usług elektronicznych stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zasady opodatkowania usługi elektronicznej podatkiem VAT zależą jednak od miejsca jej świadczenia (czy odbiorca internetowej sprzedaży przykładowo fotografii mieszka na terytorium jednego z krajów członkowskich bądź jednego z krajów z poza Wspólnoty), a także status nabywcy (podatnik bądź konsument). Z reguły usługa taka jest opodatkowana w miejscu siedziby nabywcy.

Podstawa prawna

Art. 2 pkt. 26, art. 28k, 28l ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., tj. Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535
Art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz. U. UE L 77 z 23.03.2011

Katarzyna Miazek, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care