Spółka organizująca kursy komputerowe dla uczniów musi odprowadzić od nich VAT. Może z kolei skorzystać ze zwolnienia w przypadku zajęć dla dorosłych.
Sprawa, którą rozstrzygnął w piątek Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczyła firmy, która prowadziła szkolenia komputerowe dla dorosłych oraz dla dzieci w wieku szkolnym. Kursy te są finansowane ze środków unijnych. We wniosku o interpretację spółka spytała ministra finansów, czy takie szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług.
Chodziło o rozstrzygnięcie, czy można zastosować art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Przepis ten mówi, że zwolnione z podatku są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, a także prowadzone przez jednostki oświatowe oraz finansowane w całości ze środków publicznych. Według spółki kursy zarówno dla dorosłych, jak i dla uczniów spełniają warunki do uznania ich za szkolenia zawodowe.
W wydanej interpretacji minister stwierdził, że tylko zajęcia dla dorosłych kwalifikują się do zwolnienia z VAT. Uznał, że szkolenia dla dzieci nie mają charakteru szkoleń zawodowych, ponieważ ich uczestnicy z uwagi na wiek nie funkcjonują na rynku pracy. Dlatego też w ocenie organu nie może być mowy o zdobywaniu wiedzy na takich kursach do celów zawodowych.
Wojewódzki sąd administracyjny, który ocenił tę interpretację, uznał, że jest ona prawidłowa. Spółka złożyła skargę kasacyjną do NSA, ale ten również podzielił stanowisko fiskusa. Stwierdził, że szkolenia dla dzieci nie mają na celu uzyskania bądź uaktualnienia wiedzy do celów zawodowych.
Szkolenia dla uczniów mogą być zwolnione z VAT na podstawie innego przepisu, jeśli są prowadzone przez jednostkę oświatową, a spółka taką placówką nie jest.
Wyrok jest prawomocny.
Zwolnione z VAT są usługi w zakresie kształcenia i wychowania prowadzone przez placówki oświatowe, uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 8 marca 2013 r., sygn. akt I FSK 600/12.