Jedna ze wspólniczek wystąpiła ze spółki cywilnej. Dwóch pozostałych wspólników przeniosło na nią własność nieruchomości należącej do spółki. W ten sposób zwolnili się z konieczności wypłacenia jej wartości wkładu w pieniądzu.
Nieruchomość została wyceniona na kwotę odpowiadającą wysokości wniesionego wkładu (1 000 502 zł). Spółka nabyła ją, korzystając ze zwolnienia z VAT i nie przysługiwało jej prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Nie dokonywała także ulepszeń budynku znajdującego się na działce. Powstało pytanie, czy oddanie nieruchomości byłej wspólniczce jest zwolnione z podatku od towarów i usług.
W ocenie dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy przekazanie przez spółkę zabudowanej działki występującej ze spółki wspólniczce nie jest zwolnione z VAT, lecz stanowi czynność pozostającą w ogóle poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Czynność ta nie jest bowiem dostawą towarów w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 2 tej ustawy.
Zgodnie z nim przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika rzeczy należących do jego przedsiębiorstwa, jeżeli przy ich nabyciu podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponieważ spółce przy nabyciu nieruchomości nie przysługiwało prawo do obniżenia VAT należnego, to przekazanie działki występującej wspólniczce w ogóle nie podlega temu podatkowi.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazał również, że z tytułu tej transakcji spółka nie ma obowiązku wystawiania faktury wewnętrznej.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 marca 2013 r. nr ITPP2/443-1502/12/EK