Darmowe przekazywanie towarów nie jest obojętne podatkowo. Sprzedawca musi czasami pełnić funkcję płatnika PIT, może być także zobowiązany do odprowadzenia VAT.

Czy prezent za punkty to sprzedaż premiowa

Sprzedawca sprzętu RTV i AGD organizuje akcję „Prezent za punkty”. W jej ramach klienci, którzy robiąc zakupy, zbiorą określoną liczbę punktów, będą otrzymywać sprzęt wybrany z przygotowanego wcześniej katalogu. Czy podatnik powinien uznać, że organizuje sprzedaż premiową?
Sprzedaż premiowa to rodzaj akcji promocyjnej skierowanej do nabywców towarów lub usług. Polega na przyznaniu im nagrody w związku z dokonaniem zakupu. Celem takich akcji jest zwykle zachęcanie klientów do zakupów przez uatrakcyjnienie sprzedaży. Nagroda może być powiązana z samym nabyciem promocyjnego towaru. Może też przysługiwać za zakup produktów za określoną kwotę czy też właśnie – jak w opisanej sytuacji – za zebranie ustalonej liczby punktów.
Pojęcie sprzedaży premiowej nie jest wprost definiowane w ustawach podatkowych. Przepisy ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych, opisując konsekwencje podatkowe takich zdarzeń, wskazują, że chodzi tu o nieodpłatne wręczenie towarów, w przypadku gdy jedynym warunkiem jest uprzednie nabycie produktów lub usług w określonej ilości lub o określonej wartości.
Istotą sprzedaży premiowej jest więc to, że kupujący po spełnieniu ustalonych przez sprzedawcę warunków związanych z dokonanym u niego zakupem ma gwarancję otrzymania swego rodzaju premii (nagrody). Organizacja takiej akcji wymaga więc od sprzedającego przygotowania odpowiedniego regulaminu.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Czy VAT od nagrody jest kosztem firmy

Podatnik w ramach akcji sprzedaży premiowej przekaże prezenty klientom. Czy będzie mógł potraktować VAT należny od takiej dostawy jako koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym?
Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć kwotę podatku należnego od nieodpłatnie przekazanych towarów. Dotyczy to sytuacji, gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług w określonej ilości lub o określonej wartości. Oczywiście możliwość uwzględnienia w kosztach podatkowych VAT należnego obejmuje tylko te przypadki, gdy podatek ten w związku z darmowym przekazaniem wystąpi.
Obecnie na gruncie ustawy o VAT zasadą jest, że opodatkowaniu podlega przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, o ile podatnikowi przysługiwało (w całości lub w części) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Nie ma przy tym znaczenia, czy przekazanie następuje na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, czy też na inne cele. Wyjątki dotyczą przekazywania prezentów małej wartości i próbek w rozumieniu przepisów o VAT. Nie są one opodatkowane, pod warunkiem jednak że przekazanie następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.
Jeżeli wyjątki te nie zachodzą i nieodpłatne wydanie towarów w ramach sprzedaży premiowej podlega VAT, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy brak jest nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. Konieczność opodatkowania VAT w praktyce oznacza zwiększenie kosztów akcji promocyjnych organizowanych przez przedsiębiorców. Przepisy ustaw o podatkach dochodowych łagodzą te skutki poprzez umożliwienie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów podatku należnego.
Podstawa prawna
Art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
Art. 7 ust. 2 i ust. 3, art. 29 ust. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Czy sprzedawca jest płatnikiem podatku

Przedsiębiorca urządza sprzedaż premiową. Na nagrody dla klientów przeznaczył towary o wartości do 1 tys. zł. Czy w związku z ich wydaniem będzie musiał pełnić funkcję płatnika?
Na gruncie ustawy o PIT konsekwencje podatkowe wręczania nagród w ramach sprzedaży premiowej są analogiczne do wydawana nagród w konkursach. Po pierwsze jest to dochód podlegający opodatkowaniu według zryczałtowanej stawki podatku w wysokości 10 proc. nagrody. Po drugie, ma do niego zastosowanie limitowane zwolnienie z PIT.
Wartość nagrody związanej ze sprzedażą premiową zwolniona jest z opodatkowania, jeżeli jej jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł. W przeciwnym wypadku 10-proc. PIT należy się od całości. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia w opisanej przez podatnika sytuacji, gdzie wartość wydawanych nagród może dochodzić do 1 tys. zł.
Wydanie takiej nagrody wiązać się będzie z koniecznością wypełniania obowiązku płatnika podatku, co wynika z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT. Płatnikami mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. W przypadku nagród rzeczowych podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem prezentu.
Płatnicy zobowiązani są do przekazywania kwoty pobranego zryczałtowanego PIT w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. Wpłacają je na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika. Jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, właściwy jest urząd ustalony według jego siedziby albo – gdy takiej nie ma – według miejsca prowadzenia działalności.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 68, art. 30 ust. 1 pkt 2, art. 41 ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy wystarczy tylko wpłacić podatek dochodowy

Sprzedawca jako płatnik podatku odprowadził do urzędu skarbowego PIT od nagrody wydanej w ramach sprzedaży premiowej. Czy na tym kończą się jego obowiązki wobec fiskusa?
Płatnik podatku od nagród związanych ze sprzedażą premiową ma dodatkowe obowiązki wobec urzędu skarbowego. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku, w którym klient otrzymał opodatkowaną nagrodę, płatnik obowiązany jest przesłać do urzędu skarbowego informację. Roczną deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym, którą sporządza się na druku PIT-8AR, należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla płatnika. Na tym kończą się obowiązki związane z rozliczeniem podatku, a więc osoba, która otrzymała nagrodę, nie musi już ujmować tego typu świadczeń w rocznym zeznaniu podatkowym.
Podstawa prawna
Art. 42 ust. 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy liczy się wartość jednego prezentu

Producent herbaty zamierza przekazywać nieodpłatnie kontrahentom, m.in. hurtownikom, sprzedawcom, przedstawicielom handlowym, własne produkty oraz gadżety w celach promocyjnych, a więc związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Czy opodatkowanie VAT tego rodzaju przekazań zależy od wartości prezentu?
Przez dostawę towarów podlegającą VAT rozumie się również nieodpłatne przekazanie produktów należących do przedsiębiorstwa podatnika, jeżeli w stosunku do nich przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Reguła ta nie dotyczy prezentów o małej wartości i próbek, o ile ich przekazanie następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.
Prezent małej wartości definiuje art. 7 ust. 4 ustawy o VAT. Zgodnie z nim są to przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:
• o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
• których przekazania nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.
Nowelizacja ustawy o VAT obowiązująca od początku kwietnia tego roku nie wprowadziła istotnych modyfikacji, jeśli chodzi o limity dla prezentów małej wartości – pozostały one na dotychczasowym poziomie. Ważną zmianą jest zaś dodatkowy wymóg braku opodatkowania VAT, a mianowicie wykazanie, że przekazanie prezentów o małej wartości związane jest z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jak wynika z pytania, nieodpłatne przekazania towarów będą dokonywane w celach promocyjnych i marketingowych. Uznać więc należy, że warunek, o którym mowa powyżej, został spełniony.
Wątpliwości podatników często wzbudzało to, czy w definicji prezentu o małej wartości mieszczą się towary przekazywane jednemu podmiotowi w opakowaniach zbiorczych, przy czym wartość jednostkowa produktu była niższa niż 10 zł, a łącznie wartość całej paczki mogła przekraczać 100 zł.
Warto wskazać, że art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, zarówno przed, jak i po 1 kwietnia 2013 r., nie odnosi się do łącznej wartości towarów przekazanych danej osobie w ramach jednego wydania. To, że towary w ramach jednorazowych nieodpłatnych przekazań wydawane są z reguły w zbiorczych opakowaniach, zawierających kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt sztuk o łącznej cenie nabycia przekraczającej 100 zł, jest bez znaczenia, gdyż cenę nabycia należy odnosić do pojedynczego towaru. Takie przekazanie nie będzie więc uznawane za dostawę towarów i VAT nie wystąpi. W obowiązującym stanie prawnym potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 29 marca 2013 r. (sygn. IPPP1/443-155/13-2/AP).
Wcześniej podobne stanowisko można było znaleźć m.in.: w interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 czerwca 2012 r. (sygn. IPTPP4/443-213/12-2/OS) czy interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 stycznia 2012 r. (sygn. ILPP2/443-1476/11-2/AK).
Podstawa prawna
Art. 7 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).