Sądy nie są zgodne, jak opodatkować opłatę za zajęcia fitness. Wszystko zależy od rozumienia pojęcia wstęp. Najnowszy wyrok wskazuje, że właściwa jest obniżona stawka.
Zdaniem organów podatkowych karnet na siłownię będzie opodatkowany 8-proc. VAT jedynie wtedy, gdy uprawnia tylko do wejścia do obiektu sportowego, czyli na salę. Jeśli natomiast ktoś wchodzi do siłowni, a następnie aktywnie korzysta z urządzeń, czyli w praktyce wykonuje ćwiczenia na przyrządach, to według fiskusa karnet trzeba opodatkować 23-proc. VAT.
Z takim stanowiskiem nie zgodziła się spółka, której sprawę rozpatrzył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sprzedaje ona karnety na siłownię – jednorazowe lub okresowe (miesięczne, kwartalne). Uprawniają one do udziału w zajęciach fitness, aerobiku itp. Zdaniem spółki nie ma powodów, aby opodatkować karnety stawką podstawową VAT. Usługi wstępu na siłownię należy bowiem zaliczyć do wymienionych w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) „pozostałych usług związanych z rekreacją, wyłącznie w zakresie wstępu”. Są one opodatkowane niższą stawką VAT.
Sąd przyznał rację spółce. Wskazał, że zgodnie ze słownikową wykładnią wstęp (ustawa o VAT nie definiuje tego pojęcia) to nie tylko wejście gdzieś lecz także również prawo do korzystania z czegoś, czyli w omawianym przypadku – z siłowni.
Sąd zwrócił jednak uwagę, że w orzecznictwie dotyczącym VAT od usług wstępu na siłownię są rozbieżne stanowiska. O opodatkowaniu spornych usług niższą stawką orzekały: WSA w Warszawie (wyroki z 24 i 11 kwietnia 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 3204/12 oraz 3217/12), WSA w Bydgoszczy (wyroki z 29 i 30 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Bd 1045/12 i 1050/12). Z kolei WSA w Gliwicach w wyroku z 8 maja 2012 r. (sygn. akt III SA/Gl 1543/11) orzekł, że opłaty za karnet upoważniające do wstępu i korzystania z dostępnej infrastruktury (np. siłowni) nie mogą być uznane za opłaty w zakresie wstępu i są opodatkowane wyższą stawką.
Spór ostatecznie powinien więc rozstrzygnąć Naczelny Sąd Administracyjny. Nie zajmował się on jeszcze omawianym problemem.
Wyrok jest nieprawomocny.
Zgodnie ze słownikową definicją wstęp to nie tylko wejście gdzieś, lecz także również prawo do korzystania z czegoś
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 18 czerwca 2013 r., sygn.akt III SA/Wa 126/13.