Tylko nieliczne zajęcia na uniwersytetach trzeciego wieku mogą być zwolnione z podatku od towarów i usług. Inne, np. wykłady z ekonomii lub historii, trzeba opodatkować stawką 23 proc.
O interpretację wystąpił podatnik wpisany do miejskiego rejestru instytucji kulturalnych. Planował zorganizować odpłatny uniwersytet trzeciego wieku. Osoby ponad 55-letnie mogłyby uczestniczyć w kursach m.in. obsługi komputera, fotografii, języków obcych, origami czy też w zajęciach gimnastycznych. Podatnik zapytał, czy pobierane przez niego wpisowe i opłaty semestralne będą podlegać VAT. Liczył na to, że skorzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) dla usług kulturalnych świadczonych m.in. przez podmioty wpisane do rejestru instytucji kultury.
Izba skarbowa niezupełnie się z tym zgodziła. Jej zdaniem na podstawie tego przepisu zwolnione z VAT będą tylko zajęcia o charakterze stricte kulturalnym, np. plastyczne. Inne kursy służące aktywizacji seniorów z tej preferencji nie skorzystają.
Organ podatkowy wyjaśnił, że organizacja wykładów z zakresu ekonomii, informatyki czy historii podlega daninie według stawki podstawowej, gdyż nie jest to usługa kulturalna. Nie ma też innych podstaw do zastosowania wobec nich zwolnienia lub obniżonej stawki VAT.
Izba podpowiada natomiast, że w przypadku nauki języków obcych można skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT. Z kolei kursy komputerowe mogłyby być objęte preferencją na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, ale tylko wtedy, gdyby zostały uznane za usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Zdaniem izby nauka obsługi komputera przez seniorów nie spełnia tych warunków, gdyż – co do zasady – nie są oni grupą aktywną zawodową, a zdobywanie nowych umiejętności służy zaspokajaniu ich potrzeb osobistych, a nie tych związanych z zatrudnieniem. Dlatego opłaty z tego tytułu podlegają 23-proc. VAT.
Stawką podstawową należy też opodatkować organizowanie zajęć ruchowych, np. gimnastyki. Podlegałyby one zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 tylko gdyby świadczył je klub lub związek sportowy działający na podstawie ustawy o sporcie (Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 857 z późn. zm.).
Z ulgi nie skorzysta także organizacja wycieczek dla seniorów. Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy o VAT ewentualna marża na nie powinna być opodatkowana stawką 23 proc.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 listopada 2013 r., nr ITPP1/443-785/13/IK