Jednostka samorządu terytorialnego ma prawo odzyskać podatek od wydatków poniesionych na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, którą przekazała do nieodpłatnego użytkowania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM), a ten wykorzystuje ją do działalności opodatkowanej.
Uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego w poprzednich fazach obrotu stanowi realizację zasady neutralności VAT – tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.
Na odliczenie nie chciała się zgodzić izba skarbowa. W wydanej interpretacji akcentowała odrębność podatkową gminy i ZGKiM.
WSA przyznał jednak rację samorządowi i uchylił interpretację. W uzasadnieniu wyroku zwrócił uwagę na to, że zakłady budżetowe reprezentują interesy Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, nie prowadzą jednak samodzielnej polityki budżetowej. W tej sytuacji – jak stwierdził sąd – zanika jeden etap obrotu i VAT odliczany przez gminę będzie de facto związany z czynnościami opodatkowanymi. Rzeczywistym odbiorcą zakupów związanych z inwestycją jest jednostka organizacyjna gminy i są one ponoszone w związku z działalnością opodatkowaną.
W opinii sądu pomimo że czynności pomiędzy gminą a jej zakładem budżetowym nie są opodatkowane, to gmina jako podatnik VAT powinna mieć prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, których efekt jest później wykorzystywany właśnie przez ZGKiM do jego sprzedaży opodatkowanej. Sąd powołał się przy tym na zasadę neutralności respektowaną w przepisach art. 86 ust. 1, art. 87 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), a także uznawaną przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za najważniejszą zasadę systemu VAT.
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Bydgoszczy z 4 marca 2014 r., sygn. akt I SA/Bd 119/14.

Justyna Podlaszewska, konsultant w 8Tax Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.