Miasto ma prawo odliczyć VAT od zakupów inwestycyjnych, jeżeli ich celem jest prowadzenie działalności opodatkowanej przez gminną jednostkę organizacyjną. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Sprawa dotyczyła Warszawy. W latach 2005–2010 miasto wybudowało kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych, które po zakończeniu prac oddało w nieodpłatne użytkowanie ośrodkowi sportu i rekreacji. Jest on jednostką organizacyjną gminy i realizuje jej ustawowe zadania m.in. w zakresie zaspokajania sportowych potrzeb mieszkańców.
Reklama
Miasto spytało warszawską izbę skarbową o możliwość odliczenia VAT zawartego w cenach zakupów inwestycyjnych. Chciało także wiedzieć, czy może skorygować deklaracje VAT-7 za okresy, w których otrzymywało faktury dokumentujące te zakupy. Uważało, że takie prawo mu przysługuje. Powoływało się przy tym na wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 kwietnia 2004 r. (w sprawie C-137/02) oraz z 1 marca 2012 r. (w sprawie C-280/10).

Reklama
Władze stolicy wskazywały na specyfikę relacji między miastem a jednostkami budżetowymi – w tym przypadku ośrodkiem sportowo-rekreacyjnym. Podkreślały, że podmioty te względem siebie nie rozpoznają sprzedaży opodatkowanej. W związku z tym istnieje niebezpieczeństwo, że podatek naliczony (związany ze sprzedażą opodatkowaną i stanowiący obciążenie dla gminy) pozostanie nieodliczony. To naruszałoby zasadę neutralności VAT. Dlatego – zdaniem władz stolicy – istnieją przesłanki do tego, aby miasto i jednostkę budżetową traktować jako jedność.
Warszawska izba skarbowa uznała stanowisko miasta za nieprawidłowe. Stwierdziła, że wybudowanie obiektów oraz ich przekazanie ośrodkowi sportu i rekreacji służyło wykonywaniu czynności niepodlegających u gminy opodatkowaniu. Zdaniem organu podatkowego takie czynności będzie wykonywał ośrodek, czyli odrębny od miasta podatnik VAT prowadzący działalność gospodarczą. To on wykaże w deklaracji VAT-7 podatek należny z tytułu świadczonych usług – stwierdziła izba.
Miasto skierowało skargę do WSA. Sąd uznał ją za zasadną. Stwierdził, że prawo gminy do odliczenia VAT wynika z obowiązującej zasady neutralności. Zwrócił także uwagę na zależność funkcjonalną między miastem a ośrodkiem sportowo-rekreacyjnym. Wyrok jest nieprawomocny.
Kwestia opodatkowania gmin i ich jednostek organizacyjnych czeka na rozpoznanie przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Pytanie w tej sprawie zadał w grudniu 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I FSK 311/12). Spytał, czy jednostka organizacyjna gminy może być uznana za podatnika VAT w sytuacji, gdy wykonuje czynności w charakterze innym niż organ władzy publicznej, pomimo że nie spełnia warunku samodzielności (niezależności) przewidzianego w dyrektywie VAT.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 10 kwietnia 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 3029/13.