Zły stan techniczny nieruchomości musi mieć charakter trwały, aby przedsiębiorca mógł płacić od niej podatek według niższej stawki. Warunek ten nie jest spełniony, gdy można przeprowadzić remont – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Sprawa dotyczyła spółki w upadłości likwidacyjnej, która była przekonana, że nie będzie musiała płacić wyższego podatku od budynku winiarni i gruntu, na którym on stoi. Twierdziła, że budynek jest w złym stanie technicznym i nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. Uważała, że w związku z tym ma zastosowanie art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 1991 r. nr 9, poz. 31 ze zm.). Ten stanowi o względach technicznych uniemożliwiających wykorzystywanie przedmiotu opodatkowania do prowadzenia działalności gospodarczej.
Wójt gminy był jednak innego zdania. Wskazał, że z opinii rzeczoznawców, na którą powołał się sam przedsiębiorca, wynika, iż budynek jest wprawdzie w złym stanie technicznym, ale po przeprowadzeniu remontu nadal będzie go można wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej. Wprawdzie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie uchyliło decyzję wójta, ale w zasadniczej kwestii potwierdziło, że zły stan techniczny budynku nie jest równoznaczny ze względami technicznymi. „Wbrew stanowisku podatnika konieczność remontu budynku winiarni w zakresie opisanym w opinii czy tok postępowania upadłościowego nie są względami technicznymi w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy” – stwierdziło lubelskie SKO.
Syndyk masy upadłości spółki złożył w związku z tym skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Wyjaśniał w niej, że budynek winiarni jest zrujnowany, nie nadaje się do prowadzenia działalności, a ewentualny remont znacznie przekraczałby wartość samego budynku.
Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał jednak, że decyzja SKO była prawidłowa. Wyjaśnił, że w świetle art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy spółka wciąż ma status przedsiębiorcy i nie ma znaczenia to, że jest w upadłości i że nie prowadzi działalności gospodarczej. Sąd potwierdził, że zły stan techniczny, o którym mowa w opinii rzeczoznawców, nie jest równoznaczny ze względami technicznymi. Względy techniczne oznaczają trwałą i obiektywną przeszkodę w wykorzystaniu gruntu, budynku bądź budowli do prowadzenia działalności gospodarczej, a skoro można przeprowadzić remont budynku, to przeszkoda w prowadzeniu działalności nie jest trwała – uznał WSA.
Tego samego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. W ustnym uzasadnieniu sędzia Maciej Jaśniewicz wyjaśnił, że względy techniczne mają charakter obiektywny, trwały i są niezależne od woli przedsiębiorcy. Natomiast czasowe niewykorzystywanie budynku do prowadzenia działalności nie oznacza, że nie nadaje się on do jej prowadzenia ze względu na stan techniczny.
ORZECZNICTWO
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 maja 2014 r., sygn. akt II FSK 638/13