Podatnicy, którzy uzyskają przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości – muszą zapłacić podatek dochodowy od takiego przychodu.

Należny podatek za sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od daty jej nabycia wynosi 19 proc. osiągniętego dochodu, który stanowi różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości, a kosztami uzyskania przychodu, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od zbywanych nieruchomości.

Obliczony w ten sposób podatek należy zapłacić w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości.

Ulga mieszkaniowa

W przypadku sprzedaży nieruchomości, która została nabyta lub wybudowana po 1 stycznia 2009 roku, podatnicy mają możliwość zastosowania zwolnienia podatkowego w postaci ulgi mieszkaniowej.

Wolne od opodatkowania PIT są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału w wydatkach poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 2 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości został wydany na własne cele mieszkaniowe. Udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Pod pojęciem wydatków na własne cele mieszkaniowe należy rozumieć wydatki, które zostały poniesione na:
- nabycie budynku mieszkalnego;
- nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
- nabycie gruntu pod budowę domu;
- budowę, adaptację oraz remont własnego budynku mieszkalnego;
- spłatę kredytu wraz z odsetkami, który został zaciągnięty na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych.
Jak obliczyć podatek?

Aby obliczyć wysokość dochodu ze sprzedaży nieruchomości, który należy opodatkować 19-proc. należy najpierw określić dochód zwolniony z podatku. Aby to zrobić musimy podzielić dochód (przychód – koszty uzyskania przychodu) pomnożony przez wydatki na cele mieszkaniowe przez przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości. Otrzymany wynik będzie dochodem zwolnionym z podatku od sprzedaży nieruchomości, który należy odjąć od dochodu (czyli przychodów ze zbycia nieruchomości pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu).

Przykład:
Przychód z odpłatnego zbycia 200 000 zł
Koszty uzyskania przychodu 150 000 zł
Dochód 50 000 zł
Wydatki na cele mieszkaniowe 180 000 zł
Dochód podlegający zwolnieniu 45 000 zł = 50 000 zł x 180 000zł/200 000 zł
Do opodatkowania pozostaje dochód w kwocie 5 000 zł.
Jeżeli przychód z odpłatnego zbycia w całości zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości zwolniony od podatku PIT.
Przykład:
Przychód z odpłatnego zbycia 200 000 zł
Koszty uzyskania przychodu 150 000 zł
Dochód 50 000 zł
Wydatki na cele mieszkaniowe 200 000 zł
Dochód podlegający zwolnieniu 50 000 zł = 50 000 zł x 200 000zł/200 000 zł
Do opodatkowania - 0 zł.
Źródło: Ministerstwo Finansów