Byli wspólnicy zlikwidowanej spółki cywilnej mogą zmienić nie tylko deklarację, lecz także fakturę VAT – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła wspólników spółki cywilnej, którzy omyłkowo wykazali na fakturze i zapłacili VAT od sprzedaży nieruchomości. Transakcja ta podlegała zwolnieniu z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Wspólnicy zorientowali się, że zapłacili podatek nienależnie, gdy wyrejestrowali już spółkę. Chcieli skorygować fakturę, ale organ się na to nie zgodził.
Zarówno naczelnik urzędu, jak i dyrektor izby stwierdzili, że nie ma nadpłaty, bo wprawdzie art. 43 ust. 10 przewiduje zwolnienie, ale można z niego zrezygnować. Ponadto uznali, że nie ma podmiotu, który mógłby dokonać korekty faktury, ponieważ to spółka, a nie jej wspólnicy, była podatnikiem. A jej już nie ma. Organy stwierdziły, że co innego byłoby, gdyby chodziło o korektę deklaracji – ta byłaby możliwa, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 80/08).
Organy uznały, że korekta faktury to całkiem co innego, i nie ma przepisów, które by ją umożliwiały.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił decyzję dyrektora izby. Stwierdził, że co prawda nie można w tym wypadku mówić o nadpłacie, bo podatnik zapłacił podatek wykazany w fakturach, ale ponieważ byli kontrahenci spółki dokonali w stosownym czasie korekty faktur i nie odliczyli podatku naliczonego, to budżet państwa nic by nie stracił. Z tego względu – zdaniem WSA – należy umożliwić byłym wspólnikom korektę faktury.
WSA wskazał, że podobnie orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE (w sprawie C-454/98). Trybunał stwierdził, że jeżeli wystawca faktury w wystarczającym czasie całkowicie wyeliminował ryzyko jakichkolwiek strat we wpływach podatkowych, to należy mu umożliwić korektę nieprawidłowo zafakturowanego podatku. Tego wymaga zasada neutralności VAT.
Naczelny Sąd Administracyjny przyznał, że nie ma przepisu, który umożliwiałby korektę faktury byłym wspólnikom spółki. Dlatego organy podatkowe mogły mieć wątpliwości. Zdaniem sądu jednak normy prawa muszą być wewnętrznie spójne i skoro dopuszcza się korektę deklaracji, to należy umożliwić także korektę faktur. W przeciwnym razie – stwierdziła sędzia Barbara Wasilewska – naruszono by zasadę proporcjonalności: organ mógłby wystąpić z roszczeniem do byłych wspólników, a oni zostaliby tego prawa pozbawieni.
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 4 lipca 2014 r., sygn. akt I FSK 1234/13; I FSK 1235/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia