Podatnik, który dobrowolnie ureguluje zaległość podatkową, ma prawo do niższej stawki odsetek w wysokości 75 proc. stawki podstawowej – potwierdził WSA w Warszawie.
Orzekł, że preferencja ta przysługuje także podatnikom, którzy wpłacają zaliczki na podatek bez obowiązku składania deklaracji.
Wyrok dotyczy spółki, u której powstały zaległości w zaliczkach na CIT za 2012 r. Wobec tego, wraz z deklaracją CIT-8 za ten rok, spółka złożyła wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości wraz z odsetkami. Dołączyła pismo, w którym wykazała prawidłową wysokość zaliczek za poszczególne miesiące i odsetki od nich. Te ostatnie obliczyła według obniżonej stawki, wynoszącej 75 proc. stawki podstawowej, zgodnie z art. 56 par. 1a ordynacji podatkowej.
Naczelnik urzędu skarbowego uznał, że spółka powinna zapłacić odsetki według stawki podstawowej. Twierdził, że skoro zaliczki nie są dokumentowane deklaracjami podatkowymi (nie ma takiego obowiązku), to nie ma podstaw do zastosowania tu preferencyjnej stawki.
Spółka złożyła więc korektę deklaracji rocznej, w której wykazała wysokość odsetek zgodnie z wezwaniem naczelnika. Jednocześnie złożyła wniosek o interpretację. Spytała, czy miała prawo do preferencyjnej stawki, skoro samodzielnie skorygowała w deklaracji CIT-8 wysokość zaliczek i zapłaciła zaległość wraz odsetkami (poprzez zaliczenie nadpłaty).
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odpowiedział, że nie. Stwierdził, że zastosowanie preferencyjnej stawki, o której mowa w art. 56 par. 1a ordynacji, zależy od łącznego spełnienia dwóch warunków: złożenia korekty deklaracji i zapłacenia w całości zaległości podatkowej w ciągu 7 dni.
Zdaniem izby przepis ten wymaga złożenia korekty deklaracji, a zatem nie można uznać, że stosuje się go również wtedy, gdy podatnik nie ma obowiązku składania deklaracji w trakcie roku podatkowego. Nie można bowiem skorygować deklaracji, która wcześniej nie została złożona.
Sprawa trafiła do WSA w Warszawie, który uchylił zaskarżoną interpretację. Zgodził się ze spółką, że wprowadzenie art. 56 par. 1a miało na celu zmobilizowanie podatników do tego, by sami regulowali należności podatkowe. Miała być to swego rodzaju nagroda dla tych, którzy sami skorygują deklarację i wpłacą zaległość podatkową.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 18 czerwca 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 3203/13, nieprawomocny

Justyna Podlaszewska, konsultant w 8Tax Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.