Po upływie terminu ani organ pierwszej, ani drugiej instancji nie może orzekać o wysokości zobowiązania podatkowego, które wcześniej wygasło przez zapłatę – potwierdziła Izba Finansowa NSA
Wczorajszą uchwałę (sygn. akt II FPS 4/13) jest zgodna z poprzednią, podjętą w składzie 7 sędziów – z 3 grudnia 2012 r. (sygn. akt I FPS 1/12). Ma ona zastosowanie do rozliczeń wszystkich podatków, ale też strat podatkowych.
Jak wynika z art. 59 par. 1 ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek m.in. zapłaty albo upływu terminu przedawnienia. Z kolei zgodnie z art. 70 par. 1 zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.