Wchodzące w życie od 1 lipca 2015 r. zmiany w uldze na złe długi będzie można zastosować wstecz, do wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona po 31 grudnia 2012 r.
Zmiany pozwolą odzyskać VAT, nawet jeżeli istnieją powiązania między wierzycielem a dłużnikiem, który nie zapłacił w ciągu 150 dni (licząc od terminu płatności z faktury). Usunięty zostanie art. 89a ust. 7 ustawy o VAT. Dotychczas przepis ten budził wiele kontrowersji. Pierwotnie organy podatkowe twierdziły, że chodzi tu o jakiekolwiek powiązania z kontrahentem, potem ich stanowisko złagodniało i potwierdzano prawo do ulgi, gdy powiązania nie wpływały na ustalenie ceny (np. dyrektor IS w Warszawie w interpretacji z 11 lutego 2015 r. nr IPPP1/4512-44/15-2/Igo).
Uchylenie kontrowersyjnego przepisu spowoduje, że jakiekolwiek powiązania między kontrahentami, nawet jeżeli będą wpływać na cenę, nie pozbawią prawa do ulgi.
Dodany zostanie natomiast art. 89b ust. 1b, który zwolni z obowiązku korekty podatku naliczonego tych dłużników, którzy w momencie upływu 150 dni będą w trakcie postępowania upadłościowego lub w likwidacji. Nieskorygowany VAT nie trafi bezpośrednio do urzędu skarbowego, tylko będzie zgłaszany przez Skarb Państwa do masy upadłości.
Już teraz syndyk masy upadłości, działający w imieniu własnym, lecz na rzecz upadłego, nie ma obowiązku korygowania podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy o VAT. Nie wynika to jednak wprost z przepisów o VAT, tylko z orzecznictwa, w tym także NSA (sygn. akt I FSK 609/14 i I FSK 641/14). Na skutek tego zdanie zmieniły również organy podatkowe, co potwierdza m.in. interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 15 maja 2015 r. (nr IBPP2/4512-157/15/ICz).
Przepisy przejściowe ustawy nowelizującej umożliwiają skorzystanie ze zmian, jeżeli nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona po 31 grudnia 2012 r.
– To oznacza, że nawet jeżeli przed 1 lipca 2015 r. podatnik otrzyma niekorzystną interpretację odnośnie do wierzytelności przysługujących mu od powiązanego z nim kontrahenta, to po 30 czerwca będzie mógł skorzystać z ulgi na złe długi – komentuje Marcin Kolmas, doradca podatkowy w Grupie Gumułka.
Ważne
Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, jeżeli nie została ona uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności (art. 89a ust. 1a ustawy o VAT)
Etap legislacyjny
Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 605) – wchodzi w życie 1 lipca 2015 r.
JUTRO
Podwyżka stawki VAT na ppoż. – jakie będą skutki dla strażaków