Ocena stanu zdrowia przyszłych klientów zakładu ubezpieczeń to integralna część usługi głównej i tak jak ona jest objęta zwolnieniem od podatku – orzekł WSA w Poznaniu.
Chodziło o spółkę, która planowała rozpocząć współpracę z zakładami ubezpieczeń. Chciała przejąć od nich część usług medycznych wykonywanych zazwyczaj przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Na zlecenie zakładu miała badać stan zdrowia przyszłych klientów, co pozwoliłoby określić stopień ryzyka związanego z zawarciem umowy i wysokość należnej składki. Zamierzała zatrudnić lekarzy i stworzyć sieć placówek medycznych.
Sądziła, że wynagrodzenie, które wypłaci jej zakład ubezpieczeń, będzie wolne od VAT, bo jej usługa będzie integralnie związana z główną usługą ubezpieczeniową, a ta jest zwolniona z podatku. Jej usługa, jako pomocnicza do usługi głównej, będzie więc objęta art. 43 ust. 13 ustawy o VAT.
Dyrektor izby skarbowej był innego zdania. Podkreślił, że usługi spółki nie są zwolnione ani jako ubezpieczeniowe, ani jako pomocnicze. Zwrócił uwagę, że orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE określiło granice dla takich preferencji.
Ze spółką zgodził się za to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Przyznał, że zakres zwolnienia z VAT usług pomocniczych do ubezpieczeniowych nie wynika wprost z prawa unijnego. Tym samym polska preferencja zapisana w art. 43 ust. 13 jest szersza niż w unijnej dyrektywie. A skoro ustawodawca ją przyznał, to podatnicy powinni mieć prawo z niej korzystać.
WSA wskazał, że pośrednio potwierdza to również orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (m.in. wyroki z 31 stycznia 2013 r., sygn. akt I FSK 392/12, 4 marca 2013 r., sygn. akt I FSK 577/12, 26 marca 2013 r., sygn. akt I FSK 785/12).
Zdaniem WSA w tej sprawie nie miał natomiast zastosowania przywołany przez fiskusa wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 marca 2016 r. (sygn. akt C-40/15). Trybunał orzekł w nim, że likwidacja szkód świadczonych przez firmy niedziałające jak ubezpieczyciele powinna być z 23-proc. VAT. WSA przypomniał, że spółka nie zajmuje się likwidacją szkód, a oceną stanu zdrowia ubezpieczonych, więc obie te sytuacje nie są tożsame.
Tym samym badania i inne usługi medyczne, które pozwolą ocenić ryzyko i wysokość składki, są niewątpliwie elementem głównej usługi, który choć stanowi niezbędną całość, to jest niezbędny i właściwy do spełnienia świadczenia przez zakład ubezpieczeń – podsumował sąd.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Poznaniu z 28 kwietnia 2016 r., sygn. akt I SA/Po 2336/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia