Testy sprawności psychoruchowej kierowców, suwnicowych i operatorów wózków widłowych są zwolnione z podatku – wynika z wyroku NSA.To kolejne orzeczenie potwierdzające, że testy psychologiczne realizowane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań medycyny pracy są zwolnione z VAT.
Wcześniej Naczelny Sąd Administracyjny wypowiadał się w tej kwestii m.in. w wyrokach z 23 lipca 2013 r. (sygn. akt I FSK 1350/12) i z 20 kwietnia 2016 r. (sygn. akt I FSK 2031/14).
Fiskus uparcie stoi jednak na stanowisku, że konsultacje z psychologiem nie realizują głównego celu przewidzianego przez ustawodawcę w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, czyli profilaktyki. Przepis ten odnosi się bowiem do usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia.
Problem dotyczy wielu badań, np. osób pracujących w kopalniach, przy azbeście czy w ochotniczej straży pożarnej. Odnosi się też do testów psychologicznych, które musi przejść każdy przyszły kierowca zawodowy. Zdaniem fiskusa nie służą one ani profilaktyce, ani zachowaniu zdrowia przyszłego pracownika, a tylko zdobyciu dokumentów wymaganych do podjęcia pracy. I dlatego domaga się od nich VAT.
Tym razem chodziło o testy sprawności psychoruchowej, na które kierowano: kierowców, pracowników obsługujących żurawie, wózki widłowe, suwnice, platformy hydrauliczne, ciężki sprzęt budowlany itp.
Ośrodek zdrowia uważał, że skoro testy te stanowią element badań z zakresu medycyny pracy, to tym samym służą profilaktyce zdrowotnej.
Dyrektor izby skarbowej był innego zdania. Stwierdził, że diagnoza psychologa ma charakter doradczy, jej głównym celem nie jest prewencja i przeciwdziałanie chorobom, a raczej wskazanie potencjalnych niebezpieczeństw związanych z pracą w danym zawodzie. – Ośrodek powinien odprowadzać od takich badań 23 proc. podatku – stwierdził organ.
WSA w Rzeszowie podzielił jednak pogląd podatnika. Stwierdził, że skoro testy psychologiczne są badaniami z zakresu medycyny pracy i są przeprowadzane na zlecenie pracodawcy w ramach jego obowiązków, to są zwolnione z VAT.
Tak samo orzekł NSA.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 24 marca 2017 r., sygn. akt I FSK 1314/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia