Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowa Policji, Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Komenda Państwowej Straży Pożarnej rozliczają się z VAT odrębnie od powiatu – napisało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania DGP.
Wczoraj informowaliśmy o dwóch sprzecznych ze sobą wyrokach wojewódzkich sądów administracyjnych. WSA w Gliwicach orzekł, że Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego muszą skonsolidować swoje rozliczenia podatkowe z powiatem, bo nie prowadzą działalności samodzielnie (wyrok z 2 sierpnia 2017 r., sygn. akt III SA/Gl 568/17).
Do przeciwnych wniosków doszedł WSA we Wrocławiu 6 czerwca br. (sygn. akt I SA/Wr 198/17). Uznał, że Powiatowy Urząd Pracy (tylko tej jednostki dotyczyła sprawa) powinien składać odrębne deklaracje VAT od powiatu.
Reklama
Oba wyroki są nieprawomocne. Ostatecznie kwestię centralizacji VAT w powiatach rozstrzygnie zapewne Naczelny Sąd Administracyjny.
Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że centralizacji VAT nie podlegają jednostki budżetowe (w tym również państwowe), których obowiązek utworzenia wynika z mocy prawa (obsługujące m.in. organy administracji zespolonej), takie jak np. Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowa Policji, Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Komenda Państwowej Straży Pożarnej.
Zdaniem MF podstawą prawną takiej interpretacji jest art. 2 pkt 1 tzw. specustawy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1454), określającej warunki centralizacji rozliczeń VAT. Przepis ten wskazuje, że przez jednostkę organizacyjną (która podlega obowiązkowej centralizacji) należy uznać jednostkę budżetową lub samorządowy zakład budżetowy utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego (JST). Kluczowe jest więc to, czy samorząd (gmina, powiat) utworzył jednostkę budżetową. – Jeśli konieczność jej utworzenia wynika z mocy prawa lub JST utworzyła (powołała) inną jednostkę posiadającą osobowość prawną (np. na podstawie kodeksu spółek handlowych), to jednostka ta samodzielnie rozlicza się z VAT – tłumaczy resort w odpowiedzi na pytanie DGP.
MF wyjaśniło ponadto, że centralizacji VAT nie podlegają:
● samorządowe instytucje kultury posiadające osobowość prawną (np. domy kultury, biblioteki, muzea, teatry, kina itp.),
● samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie zdrowia itp.),
● inne samorządowe osoby prawne,
● tworzone przez JST spółki działające jako spółki prawa handlowego (np. przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne).
Resort odwołał się do broszury informacyjnej z 24 listopada 2016 r. oraz dodatkowych wyjaśnień, zamieszczonych na swojej stronie internetowej.