Podzielona płatność dotyczy przelewów w banku lub SKOK (komunikat przelewu). W efekcie zapłata gotówką wyklucza możliwość zastosowania nowego systemu.

Co z kartą płatniczą lub kredytową?

Czy płatność kartą płatniczą wyklucza zapłatę w systemie podzielonej płatności?

Tak

Reklama
Split payment wymaga dokonania przelewu w banku lub SKOK (komunikat przelewu). W efekcie zapłata kartą płatniczą czy kredytową wyklucza możliwość zastosowania podzielonej płatności, nawet jeśli dotyczy ona konkretnej faktury wystawianej między przedsiębiorcami.

Reklama

Czy zapłata gotówką wyklucza split payment?

Czy płatność gotówką pozwoli na zapłatę w systemie podzielonej płatności?

Nie

Podzielona płatność dotyczy przelewów w banku lub SKOK (komunikat przelewu). W efekcie zapłata gotówką również wyklucza możliwość zastosowania nowego systemu.

Czy będzie można dzielić zwrot VAT?

Czy firma, która wykaże nadwyżkę VAT naliczonego, będzie mogła wnioskować o zwrot części na konto VAT, a części na rachunek rozliczeniowy?

Nie

Nie ma możliwości podziału kwoty zwrotu nadwyżki podatku naliczonego do zwrotu na rachunek rozliczeniowy i rachunek VAT. Albo całość zwrotu jest wypłacana na zasadach ogólnych, albo – w przypadku wyboru takiej opcji przez podatnika – całość zwrotu jest przekazywana na rachunek VAT podatnika.
Innymi słowy, jeśli podatnik wykaże 100 zł VAT do zwrotu, to:
– w przypadku zasad ogólnych naczelnik urzędu skarbowego będzie miał 60 dni na weryfikację zasadności zwrotu i w przypadku pozytywnej weryfikacji dokonanie przelewu na zwykły rachunek rozliczeniowy podatnika; jeśli weryfikacja będzie negatywna, naczelnik będzie mógł podjąć decyzję o wydłużeniu terminu zwrotu,
– w przypadku wniosku o zwrot na konto VAT – naczelnik również będzie weryfikował zasadność zwrotu, ale przelewu będzie musiał dokonać w ciągu 25 dni (bez opcji przedłużenia).

Co ma zrobić sprzedawca po wystawieniu korekty?

Jak będzie wyglądać rozliczenie w przypadku wystawienia faktury korygującej do faktury opłaconej w split paymencie?
Przykładowo: sprzedawca wystawił nabywcy towaru fakturę na kwotę 123 zł. Nabywca opłacił ją w systemie podzielonej płatności w ten sposób, że 100 zł poszło na konto rozliczeniowe sprzedawcy, a 23 zł na jego rachunek VAT.
Następnie sprzedawca wystawił fakturę korygującą nabywcy, zmniejszającą cenę netto do 90 zł. W takiej sytuacji sprzedawca będzie mógł:
– odesłać nabywcy różnicę w wynagrodzeniu na jego zwykłe konto rozliczeniowe albo
– odesłać nabywcy komunikatem przelewu różnicę w wynagrodzeniu na konto VAT nabywcy.
Przepływy między rachunkami VAT są możliwe jedynie poprzez zastosowanie komunikatów przelewu.

Kiedy można wystąpić o uwolnienie zablokowanych środków?

W którym momencie będzie można złożyć wniosek o wypłatę kwot z rachunku VAT – w momencie złożenia deklaracji VAT?
W każdym momencie będzie można złożyć taki wniosek. Przepisy nie określają tu terminu. Oczywiście musi powstać na rachunku VAT nadwyżka środków, którą będzie można uwolnić na rachunek rozliczeniowy.

Co z rozliczeniami na zasadzie odwrotnego obciążenia?

Czy nabywca stosujący odwrotne obciążenie będzie mógł skorzystać ze split paymentu?

Nie

W przypadku podatników rozliczających VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia na fakturze nie pojawia się kwota podatku. W związku z tym takie podmioty nie będą mogły zastosować podzielonej płatności.

Kto nie zapłaci metodą podzielonej płatności?

Kto jeszcze nie będzie mógł skorzystać z podzielonej płatności?
Ze split payment nie będą mogli również skorzystać:
– konsumenci (nieprowadzący działalności gospodarczej),
– przedsiębiorca, który dostanie fakturę bez kwoty VAT, np. od podatników zwolnionych z VAT.

Od czego zacząć zapłatę w split paymencie?

Jak dokonać pierwszej płatności?
Wystarczy wypełnić komunikat przelewu w banku. Nie ma znaczenia, że na koncie VAT podatnik nie ma jeszcze żadnych pieniędzy. Bank pobierze bowiem całą kwotę z rachunku rozliczeniowego przedsiębiorcy. Później, gdy podatnik otrzyma od swoich nabywców pieniądze na rachunek VAT i będzie chciał przelać sprzedawcy kwotę VAT, to bank zawsze w pierwszej kolejności będzie sprawdzał, czy na koncie VAT są środki, i pobierał pieniądze najpierw z rachunku VAT.

Czy trzeba zapłacić całą fakturę?

Czy można opłacić jedynie część faktury w split paymencie?

Tak

Podatnik, który otrzymał fakturę od sprzedawcy, może zdecydować, że opłaci w systemie podzielonej płatności jedynie wybrane pozycje z faktury. W tym nowym systemie można bowiem zapłacić tak całą, jak i część należności. Decyzja należy do nabywcy. Bank nie zweryfikuje wysokości kwot czy ich prawidłowości, ponieważ nie ma dostępu do faktury.

Co z przelewami z konta na konto?

Czy można przelewać środki między rachunkami VAT w różnych bankach?

Nie

Przepisy prawa bankowego dopuszczają swobodne przekazywanie środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi jedynie w tym samym banku dla tego samego posiadacza. Jeśli firma ma konta VAT w różnych bankach, to nie będzie mogła przelewać sobie pieniędzy z jednego konta VAT na inne, w innej instytucji.

Co z przelewami między oddziałami?

Czy dwa oddziały tej samej spółki mogą przelewać środki między rachunkami VAT?

Nie

Jeśli oddziały są odrębnymi posiadaczami kont w banku, to przepisy nie pozwalają na przelewanie pieniędzy między rachunkami VAT różnych posiadaczy, np. oddziałów spółek.

Czy sprzedawca może się nie godzić na split payment?

Czy można się umówić z dostawcami, że nie stosujemy split paymentu?

Tak

Sprzedawca będzie mógł zastrzec w umowie z nabywcą, że nie przyjmuje zapłaty w systemie podzielonej płatności. Przepisy o podzielonej płatności nie ingerują w zasadę swobody umów, podzielona płatność jest dobrowolna.

Czy za media można płacić w split paymencie?

Czy za dostawę wody firma będzie mogła zapłacić w podzielonej płatności?

Tak

Jeśli firma będzie chciała uregulować należność za media (np. dostawę wody dokonaną przez spółkę komunalną gminy), to będzie miała taką możliwość. Będzie to z korzyścią dla firmy, jeśli posiada pieniądze na swoim rachunku VAT.

Co z realizacją stałych zleceń?

Czy zlecenia stałe można realizować w nowym modelu płatności?

Nie

Jeśli podatnik ustawi na swoim koncie w banku zlecenie stałe, to bank sam nie podzieli takiej płatności. Konieczny jest do tego komunikat przelewu i decyzja podatnika. W komunikacie trzeba też podać numer faktury.

Czy można płacić z prywatnego konta?

Czy osoba prowadząca działalność będzie mogła zapłacić w split paymencie ze swojego prywatnego rachunku?

Nie

Podzielona płatność dotyczy wyłącznie firmowych rachunków bankowych lub w SKOK. Przedsiębiorca nie będzie więc mógł zrobić przelewu w split paymencie ze swojego prywatnego konta bankowego.

Jak postępować w razie pomyłki?

Co jeśli firma na rachunek rozliczeniowy przeleje za mało, a na rachunek VAT za dużo (wskaże błędne kwoty w komunikacie przelewu)?
W sytuacji gdy nabywca, regulując należność za fakturę w mechanizmie podzielonej płatności, przeleje na rachunek rozliczeniowy dostawcy kwotę netto niższą niż wynikająca z faktury, a na rachunek VAT kwotę odpowiednio wyższą niż kwota podatku wynikająca z tej faktury, to środki, które trafiły na rachunek VAT, już na tym rachunku zostaną. W takim przypadku nie będzie bowiem możliwe, aby dostawca zwrócił kontrahentowi ze swojego rachunku VAT część kwoty netto, która w wyniku mylnego wypełnienia komunikatu przelewu (nieodpowiednio wskazane kwoty) trafiła na rachunek VAT.
W takiej sytuacji wartość wystawionej faktury nie będzie kwestionowana (wartości wskazane w fakturze są prawidłowe), zatem nie ma podstaw do wystawienia faktury korygującej i ewentualnego zwrotu kwoty wynikającej z korekty.

Czy można operować przelewami?

Czy można przelać pieniądze bezpośrednio na rachunek VAT kontrahenta?

Nie

Nie można bezpośrednio wpłacić ani wypłacić pieniędzy na i z rachunku VAT. Taka próba skończy się odrzuceniem przelewu przez bank lub SKOK.

Czym grozi pomyłka w przelewie?

Jakie kary grożą, np. jeśli podatnik dokona zbiorczej płatności w systemie split payment, ale w komunikacie przelewu wskaże tylko jeden numer faktury?
W takim przypadku mechanizmy ochronne wynikające ze stosowania split paymentu (art. 108c ustawy o VAT, należyta staranność) będą miały zastosowanie wyłącznie do kwoty odpowiadającej kwocie podatku wynikającej z tej konkretnej faktury, której numer został wskazany w komunikacie przelewu.

Co z blokadą rachunku VAT?

Czy rachunek VAT może zostać zablokowany poprzez system STIR?

Tak

Blokada zostanie nałożona, jeśli z analizy szefa KAS będzie wynikało ryzyko, że dany podmiot może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego.
Przypomnijmy, że obecnie banki i SKOK-i automatycznie przekazują do systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej (STIR) dane o rachunkach podatników, które następnie są analizowane. Jeśli na podstawie analizy okaże się, że istnieje podejrzenie, że dany podatnik wyłudza podatek, to szef Krajowej Administracji Skarbowej może zdecydować o blokadzie jego rachunku na 72 godziny. Później może tę blokadę przedłużyć nawet na trzy miesiące.