Jeżeli gmina oraz jej jednostki organizacyjne mają odrębne rachunki VAT, to nie mogą swobodnie przelewać środków między nimi – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na nasze pytanie
Wątpliwości dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności mają nie tylko przedsiębiorcy, ale również samorządy. Jedno z takich pytań otrzymaliśmy na nasz adres e-mailowy: splitpayment@infor.pl.
Pytanie dotyczyło sytuacji, w której gmina oraz jej jednostki organizacyjne są odrębnymi posiadaczami rachunku VAT (ale mają je w jednych banku).
– Czy dopuszczalne jest przekazywanie środków na zapłatę podatku z rachunku VAT jednostki organizacyjnej na rachunek VAT gminy? – pyta czytelnik DGP.
Jego wątpliwości biorą się stąd, że do celów VAT podatnikiem jest jeden podmiot – gmina. Inaczej może to natomiast wyglądać pod kątem prawa bankowego.

Odrębni posiadacze

– Prowadzenie rachunku rozliczeniowego, jak i utworzonego do niego rachunku VAT dotyczy określonego posiadacza. Jeśli w jednym banku rachunki rozliczeniowe mają różni posiadacze, to do każdego z nich przypisane jest odrębne konto VAT – wyjaśnia Paweł Barnik, doradca podatkowy, ekspert ds. podatków pośrednich w Grupie ECDP.
– W sytuacji opisanej w pytaniu, a więc gdy gmina oraz jej jednostki organizacyjne są odrębnymi posiadaczami rachunków w rozumieniu prawa bankowego, nie są możliwe swobodne przelewy między rachunkami VAT – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP (patrz ramka).
Słowem, nie ma możliwości przelewania kwot podatku z rachunków VAT należących do różnych posiadaczy.
Co w takiej sytuacji? MF wyjaśniło, że chcąc uwolnić środki z rachunku VAT należącego do jednostki organizacyjnej, trzeba byłoby uzyskać zgodę naczelnika urzędu skarbowego na przekazanie ich na rachunek rozliczeniowy tej jednostki. Z wnioskiem o to nie występuje jednak ona, tylko gmina jako podatnik. Gdy pieniądze znajdą się na rachunku rozliczeniowym jednostki, mogą zostać bez przeszkód przelane na rachunek rozliczeniowy gminy.

Jeden posiadacz

Zdaniem Pawła Barnika, przelew jest też możliwy w sytuacji, gdy posiadaczem rachunku rozliczeniowego (głównego) jest gmina, a jednostki organi zacyjne są tylko jego dysponentami i zostaną dla nich otwarte (na wniosek posiadacza, czyli gminy) odrębne rachunki VAT. W takiej sytuacji dochodzi do przelania środków między rachunkami VAT prowadzonymi dla tego samego posiadacza i w tym samym banku.
Ministerstwo Finansów nie widzi przeszkód dla takiego rozwiązania.
Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie DGP
Jednostki samorządu terytorialnego stosują mechanizm split payment na ogólnych zasadach, dotyczących wszystkich podatników. Swobodne przekazywanie środków między rachunkami VAT (tzw. przekazanie własne) możliwe jest tylko w ramach rachunków danego posiadacza w tym samym banku (SKOK).
Jeżeli gmina oraz jej jednostki organizacyjne są odrębnymi posiadaczami rachunku rozliczeniowego, a więc i rachunku VAT, w rozumieniu przepisów prawa bankowego, to takie swobodne przelewy nie są możliwe.
W celu uwolnienia środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy konieczne jest uzyskanie zgody naczelnika urzędu skarbowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy danego posiadacza (danej jednostki organizacyjnej JST) występuje gmina (jako podatnik). We wniosku wskazuje numer rachunku VAT swojej jednostki czy zakładu oraz numer rachunku rozliczeniowego, z którym powiązany jest ten rachunek VAT.
Jednocześnie nie ma przeszkód, aby gmina była posiadaczem rachunków bankowych, za pomocą których rozliczają się jednostki budżetowe. W takiej sytuacji możliwe byłoby przekazywanie środków pomiędzy rachunkami VAT gminy i jej jednostek budżetowych prowadzonych w tym samym banku (SKOK).