Reklama

Na podstawie dodawanego z dniem 1 października 2020 r. art. 99 ust. 11c ustawy o VAT podatnicy będą mieli obowiązek składania deklaracji VAT w formie dokumentu elektronicznego.

Z przepisu tego wynikać będzie obowiązek przesyłania w ramach nowego pliku JPK_VAT deklaracji VAT, jak również ewidencji VAT. Obowiązek przesyłania w ramach nowego pliku JPK_VAT ewidencji VAT wynikać będzie również z treści art. 109 ust. 3b i 3c ustawy o VAT.

Po więcej odsyłamy do publikacji Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją >>>>>

Skoro obowiązki składania deklaracji VAT oraz ewidencji VAT zostaną ze sobą połączone, przepisy te powinny mieć w omawianym zakresie odpowiednie zastosowanie. W konsekwencji wydaje się, że:

  • podatnicy niezarejestrowani jako czynni podatnicy VAT (ani niebędący obowiązani do zarejestrowania się jako tacy podatnicy) będą mieli obowiązek przesyłania ewidencji VAT jedynie w przypadkach wskazanych w art. 99 ust. 7 pkt 1–3 ustawy o VAT,
  • podatnicy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, będą zwolnieni z obowiązku przesyłania ewidencji VAT, z wyjątkiem przypadków wymienionych przepisami art. 99 ust. 7b ustawy o VAT.

Odpowiednie zastosowanie będzie mieć w tym zakresie jedna z odpowiedzi udzielonych przez Ministerstwo Finansów na pytanie dotyczące poprzednio przesyłanego pliku JPK_VAT:

„(...) jeżeli podatnik – z uwagi na zawieszoną działalność gospodarczą – nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia. Jednak w niektórych sytuacjach (np. gdy podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów), pomimo zawieszenia działalności, uzupełnia się ewidencję VAT, składa deklarację VAT i przesyła JPK_VAT [obecnie przesyła nowy plik JPK_VAT z wypełnioną częścią ewidencyjną oraz deklaracyjną – przyp. autora]”.

WAŻNE! Obowiązku przesyłania deklaracji VAT oraz ewidencji VAT w ramach nowego pliku JPK_VAT nie będzie przy tym wyłączać brak transakcji w danym miesiącu lub kwartale. W takich przypadkach konieczne będzie przesyłanie zerowego pliku JPK_VAT.

Potwierdza to Ministerstwo Finansów. W Broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją czytamy, że jeżeli w ewidencji oraz deklaracji za dany miesiąc/kwartał podatnik nie dokonał żadnej transakcji mającej wpływ na podatek od towarów i usług, należy złożyć tzw. zerowy JPK_VAT, w którym należy:

  • w elemencie Deklaracja w polach P_38 i P_51 wykazać „0”
  • w elemencie LiczbaWierszySprzedazy oraz LiczbaWierszyZakupow wykazać „0”
  • w elemencie PodatekNalezny oraz PodatekNaliczony wykazać „0.00”.