Warto pamiętać, że po pierwsze, ostateczną datą dokonania rozliczenia z fiskusem za poprzedni rok jest 30 kwietnia 2012 r. Termin ten jest szczególnie istotny dla osób, które zamierzają złożyć rozliczenie wspólnie z małżonkiem. Choć począwszy od zeszłego roku, ustawa o PIT przewiduje pewne ułatwienia w tym zakresie. Przepisy ustawy o PIT nadal wymagają złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie przed upływem terminu składania zeznań. Wniosek taki, czyli oznaczenie odpowiedniej rubryki oraz podpisanie deklaracji, może być jednak złożony przez jednego z małżonków. Wyrażenie w ten sposób wniosku przez jednego z małżonków uznaje się za złożenie przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Co istotne, oświadczenie takie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Po drugie, co zrobić jeżeli po złożeniu zeznania podatkowego zorientowaliśmy się, że popełniliśmy w nim błąd? W takim przypadku podatnik powinien złożyć korektę zeznania, odpowiednio zaznaczając to na pierwszej stronie rozliczenia, wraz z wyjaśnieniami przyczyn jej przygotowania. Dodatkowo, o ile błąd spowodował zaniżenie zobowiązania podatkowego, należy wpłacić na konto urzędu skarbowego właściwą kwotę podatku wraz z odsetkami. Jeżeli natomiast z korekty wynika większa kwota podatku do zwrotu lub mniejsza do zapłaty przez podatnika, do takiego zeznania należy dołączyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Jeżeli zeznanie zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki bądź wypełniono je niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, a korekta nie spowodowałaby zmiany zobowiązania podatkowego, zwrotu, nadpłaty lub straty większej niż 1 tys. zł, zeznanie powinien za nas skorygować sam urząd skarbowy. Takie zeznanie urząd doręcza podatnikowi wraz z wyjaśnieniami. Podatnik może taką korektę zaakceptować lub nie – wnosząc tzw. sprzeciw do urzędu skarbowego.