Obecnie dostawy dokonywane przez takich zagranicznych podatników muszą być rozliczane przez podatników – nabywców (poprzednio istniała też opcja rozliczenia podatku przez zagranicznego dostawcę).

Od zasady tej istnieją pewne odstępstwa. Jeśli dostawa dokonywana jest na rzecz innego podatnika nieposiadającego siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju zagraniczny dostawca nadal musi sam rozliczyć VAT od takiej transakcji. Obowiązek rozliczenia VAT z tytułu dostaw dokonywanych przez zagranicznych podatników ciąży wyłącznie na nabywcach – podatnikach, którzy w Polsce posiadają siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, oraz na krajowych osobach prawnych niebędących podatnikami.

Również zagraniczny podatnik zobowiązany będzie do rozliczania VAT z tytułu swojej sprzedaży w przypadku dostaw na rzecz podmiotów nieposiadających statusu podatnika (innych niż krajowe osoby prawne), czyli np. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Warto zaznaczyć, że zagraniczni podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium kraju (sprzedaż towarów) nadal posiadają status podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT. Oznacza to, że podatnicy tacy rozpoczynający sprzedaż towarów w Polsce powinni dokonać rejestracji dla celów VAT. Również uprawnieni są do otrzymywania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego na podstawie art. 87 ustawy o VAT. W przypadku dokonywania dostawy rozliczanej przez nabywcę nie znajdzie zastosowanie art. 87 ust. 5a ustawy o VAT (dotyczący braku wykonywania w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju). Mimo więc ewentualnego braku podatku należnego w deklaracji (a jedynie wskazania kwot netto sprzedaży rozliczanej przez nabywcę) zagraniczni podatnicy uprawnieni są do otrzymywania zwrotów VAT w standardowym terminie 60 dni (lub terminie 25 dni, o ile spełnione są do tego warunki).