Podatniczka pod koniec lat 90. w związku ze zmianą formy prawnej przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniona, otrzymała pakiet akcji pracowniczych. W zeszłym roku odsprzedała je innym współpracownikom po cenie rynkowej, tj. określonej na podstawie notowań akcji tej spółki na giełdzie.

- Czy od takiej transakcji będę musiała zapłacić podatek? Słyszałam, że akcje nabyte przed 2004 rokiem są wolne od podatku - pyta pani Emilia z Kalisza.

Przychód ze sprzedaży akcji pracowniczych, mimo że nabytych przed 2004 rokiem, podlega opodatkowaniu 19-proc. stawką podatku dochodowego.

Zwolnieniem od podatku ze sprzedaży akcji objęte są dochody osób fizycznych z odpłatnego zbycia akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r., jeśli akcje były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym. Jednoczesne spełnienie wszystkich trzech przesłanek oznacza, że akcje pracownicze są nabywane poza obiegiem publicznym, a ich sprzedaż zawsze będzie opodatkowana niezależnie od tego, czy zostały nabyte przed czy po 1 stycznia 2004 r. Bezpośrednio przesłanki te wynikają z nowelizacji ustawy o PIT z listopada 2003 r.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 19 ust. 1 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 202, poz. 1956).