Pracownik, który otrzymał akcje swojej firmy, osiągnie przychód dopiero w momencie ich sprzedaży.
Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnił, kiedy powstaje przychód u pracownika, który otrzymał akcje spółki, w której pracuje. W omawianej sprawie pracownikom zostały przydzielane opcje, które uprawniają ich do otrzymania akcji firmy.
Według stołecznej izby skarbowej samo przyznanie pracownikowi opcji nie będzie skutkowało powstaniem przychodu (ze stosunku pracy) podlegającego opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).