Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnił, kiedy powstaje przychód u pracownika, który otrzymał akcje spółki, w której pracuje. W omawianej sprawie pracownikom zostały przydzielane opcje, które uprawniają ich do otrzymania akcji firmy.

Według stołecznej izby skarbowej samo przyznanie pracownikowi opcji nie będzie skutkowało powstaniem przychodu (ze stosunku pracy) podlegającego opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Przychodami są bowiem otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przyznanie opcji na akcje stanowi jedynie potencjalną możliwość uzyskania korzyści w przyszłości. Trudno w takim przypadku mówić o powstaniu przychodu podatkowego. Pracownik spółki będzie mógł dokonać zbycia otrzymanych papierów wartościowych. Środki pieniężne uzyskane z takiej transakcji (zbycia papierów wartościowych) stanowią przychód z kapitałów pieniężnych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 marca 2010 r. (nr IPPB2/415-756/09-2/AS).