Uchwałę rady gminy zaskarżył do sądu prokurator. Rada uchwaliła bowiem zwolnienie z podatku od środków transportowych dla autobusu, który jest własnością gminy i jest wykorzystywany do dowozu dzieci do szkół. Po wniesieniu skargi do sądu rada gminy uchyliła uchwałę. Sąd wyjaśnił, że nie jest to jednak przeszkodą do rozpoznania skargi prokuratora. Skutki wyroku sądu będą odnosić się do okresu sprzed uchylenia uchwały.

Prokurator zarzucił, że gmina wprowadziła zwolnienie przedmiotowo-podmiotowe, czyli odnoszące się do konkretnego podatnika. Sąd podzielił stanowisko prokuratora. Przypomniał, że kompetencje rady gminy wynikające z art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn.zm.) dopuszczają wprowadzanie zwolnień podatkowych, których przesłanki określone są w sposób odnoszący się wyłącznie do przedmiotu (a nie podmiotu) opodatkowania. W omawianej sprawie rada gminy wprowadziła zwolnienie dla gminnego autobusu, dowożącego dzieci do szkół, a więc – orzekł sąd – wskazała konkretny podmiot, do którego skierowane jest zwolnienie podatkowe. W efekcie zwolnienie takie wykracza poza zwolnienie przedmiotowe, które może być wprowadzone na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest nieważna.

Z wyroku wynika więc, że gmina od autobusu musi odprowadzić podatek od środków transportowych sama sobie. Podatek od środków transportowych jest bowiem podatkiem lokalnym, a wpływy z niego zasilają budżet gminy. Wyrok jest nieprawomocny.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych

Jednostki samorządowe mają uprawnienia do uchwalania zwolnień przedmiotowych

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Gliwicach z 11 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Gl 196/12.