Joanna Baran, biegły rewident w Grupie Gumułka-Audyt, wyjaśnia, że w praktyce jednostki samorządu terytorialnego ewidencjonują przychody należne w wysokości wynikającej z kwot przekazanych z budżetu. Algorytm wyliczenia rezerwy posługuje się takimi wielkościami, których zweryfikowanie przekracza możliwości poszczególnej gminy.

Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej rozdzielane są przez Ministerstwo Finansów do końca listopada każdego roku na wnioski poszczególnych gmin złożone do Ministerstwa Edukacji Narodowej zgodnie z kryteriami podziału określonymi na każdy rok.

– Ewidencja księgowa środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej prowadzona jest w księgach organu i następuje w momencie ich wpływu na rachunek jednostek samorządu terytorialnego – twierdzi nasza rozmówczyni.

Wyjaśnia, że zgodnie z odrębnymi przepisami operacje dotyczące dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego są ujmowane w księgach rachunkowych na odrębnych kontach księgowych w zakresie faktycznie (kasowo) zrealizowanych wpływów i wydatków dokonanych na bankowych rachunkach budżetów z wyjątkiem operacji szczególnych określonych w odrębnych przepisach.

Biorąc pod uwagę, że powyższa rezerwa jest rozdzielana do końca listopada każdego roku, nie będzie to również miało wpływu na bilans z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego.